Jesteśmy SP ZOZ-em. W raportach zwrotnych od NFZ otrzymujemy informację: "Nieprawidłowa Podstawa Ubezpieczenia (Rezydent UE)".
Jakim dokumentem powinien okazać się taki pacjent?
W jaki sposób rozliczyć to świadczenie?

Zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych "KODY WYMAGANE DO OZNACZANIA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII" tabela nr 8 "KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORAZ DANE IDENTYFIKUJĄCE DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TO UPRAWNIENIE" dokumentami potwierdzającymi tytuł osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji są:
1) Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego;
2) wydawane przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poświadczenia potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) formularze serii E oraz
4) certyfikat zastępujący EKUZ.

W sytuacji sprawozdawania przez świadczeniodawcę danych dotyczących udzielanych na rzecz rezydentów UE świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca jako kod tytułu wpisuje symbol "UE" i przekazuje w przypadku:
1) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - numer identyfikacyjny karty oraz datę ważności;
2) poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na postawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 273, poz. 2718) - numer poświadczenia, datę wystawienia poświadczenia, datę początku okresu obowiązywania dokumentu, datę końca okresu obowiązywania dokumentu;
3) formularza serii E - rodzaj druku, datę wystawienia formularza, datę początku okresu obowiązywania dokumentu, datę końca okresu obowiązywania dokumentu, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, która wystawiła formularz, akronim nazwy tej instytucji i jej numer identyfikacyjny, dane identyfikujące osobę, której wydano formularz (imię, nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny - jeżeli podano w dokumencie) i
4) certyfikatu zastępującego EKUZ - datę wystawienia certyfikatu oraz datę początku okresu obowiązywania dokumentu a także datę końca okresu obowiązywania dokumentu.
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) prawo do korzystania bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje między innymi cudzoziemcom nieposiadającym polskiego ubezpieczenia zdrowotnego, lecz uprawnionym do korzystania z bezpłatnych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasady sprawozdawania świadczeń udzielonych na rzecz osób nieposiadających polskiego ubezpieczenia zdrowotnego a będących obywatelami państw Unii Europejskiej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801 z późn. zm.) - dalej r.z.i. Jak stanowi § 5 ust. 1 r.z.i. świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane dotyczące każdego świadczenia wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dane te obejmują w szczególności dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia, w tym między innymi kod tytułu uprawnienia, dane identyfikujące dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń oraz dane charakteryzujące instytucję właściwą osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji: numer identyfikacyjny, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, określony zgodnie z normą ISO-3166-1, oraz akronim nazwy instytucji, kod zakresu świadczeń przysługujących uprawnionemu do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji ustalony między płatnikiem a świadczeniodawcą a także okres przysługiwania świadczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnosząc powyższe ustalenia w zakresie obowiązującego stanu prawnego do treści sformułowanego pytania wskazać należy, iż zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do rozporządzeniu w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych "KODY WYMAGANE DO OZNACZANIA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII" tabela nr 8 "KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORAZ DANE IDENTYFIKUJĄCE DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TO UPRAWNIENIE" dokumentami potwierdzającymi tytuł osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji są:
1) Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego;
2) wydawane przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poświadczenia potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) formularze serii E oraz
4) certyfikat zastępujący EKUZ.

W sytuacji sprawozdawania przez świadczeniodawcę danych dotyczących udzielanych na rzecz rezydentów UE świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca jako tytuł uprawnienia wskazuje świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, jako kod tytułu wpisuje symbol "UE" i przekazuje jednocześnie w przypadku:
1) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - numer identyfikacyjny karty oraz datę ważności;
2) poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na postawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - numer poświadczenia, datę wystawienia poświadczenia, datę początku okresu obowiązywania dokumentu, datę końca okresu obowiązywania dokumentu;
3) formularza serii E - rodzaj druku, datę wystawienia formularza, datę początku okresu obowiązywania dokumentu, datę końca okresu obowiązywania dokumentu, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, która wystawiła formularz, akronim nazwy tej instytucji i jej numer identyfikacyjny, dane identyfikujące osobę, której wydano formularz (imię, nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny - jeżeli podano w dokumencie) i
4) certyfikatu zastępującego EKUZ - datę wystawienia certyfikatu oraz datę początku okresu obowiązywania dokumentu a także datę końca okresu obowiązywania dokumentu. W przypadku zatem świadczeń udzielanych na rzecz rezydentów UE korzystających z prawa do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji świadczeniodawca nie może wskazywać jako tytułu uprawnienia "ubezpieczony" z kodem "U".
 
Artur Paszkowski