Pytanie

Czy lekarz specjalista pracujący w przychodni specjalistycznej AOS (która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na pakiet onkologiczny), jeśli w wyniku diagnostyki wstępnej nie może potwierdzić nowotworu złośliwego, ponieważ jedyną możliwością potwierdzenia nowotworu jest wynik biopsji wykonywanej w warunkach szpitalnych, może skierować pacjenta na diagnostykę pogłębioną do szpitala?

Czy kieruje pacjenta w ramach zwykłego skierowania, a pacjent z wynikiem wraca do przychodni AOS celem dokończenia diagnostyki pogłębionej (na pozostałe badania np. RTG, czy TK)?

Czy jakiekolwiek przepisy NFZ odnoszą się do takiej sytuacji?

Odpowiedź

Zgodnie z ogólną regułą funkcjonowania szybkiej ścieżki onkologicznej, wykonywanie jakichkolwiek procedur w ramach leczenia szpitalnego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego winno odbywać się wyłącznie po zakończeniu etapu diagnostyki pogłębionej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i po potwierdzeniu nowotworu złośliwego. W sytuacji zaś, gdy prowadzona w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej diagnostyka pogłębiona nie potwierdza na określonym etapie nowotworu złośliwego, zaś jedynym tego sposobem pozostaje wykonanie biopsji w warunkach szpitalnych, lekarz specjalista winien jak się wydaje skierować pacjenta do szpitala celem wykonania biopsji wydając w tym celu odrębne od karty diagnostyki i leczenia onkologicznego skierowanie, a po otrzymaniu wyników biopsji ewentualnie zakończyć etap diagnostyki pogłębionej.

Jednocześnie wskazać należy, iż przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 5 grudnia 2014 roku w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego dopuszczają obecnie, już na etapie diagnostyki wstępnej prowadzonej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, możliwość skierowania pacjenta na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego na zabieg operacyjny bezpośrednio po diagnostyce wstępnej, jeśli diagnostyka ta nie doprowadziła do potwierdzenia nowotworu złośliwego, zaś jedyną możliwość potwierdzenia pozostaje wykonanie procedury w warunkach szpitalnych (na przykład biopsji). Możliwość ta zastrzeżona została jednak dla etapu diagnostyki wstępnej, nie zaś pogłębionej.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, po wykonaniu wstępnej diagnostyki onkologicznej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lekarz specjalista może podjąć decyzję w szczególności dotyczącą konieczności wykonania diagnostyki pogłębionej u lekarza tej samej specjalności, konieczności wykonania diagnostyki pogłębionej u lekarza innej specjalizacji, konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego po diagnostyce wstępnej lub też decyzję w przedmiocie zamknięcia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. W przypadku skierowania pacjenta do etapu diagnostyki pogłębionej, nawet jeśli etap ten realizuje ten sam lekarz specjalista, zakończenie etapu diagnostyki pogłębionej polega albo na skierowaniu pacjenta do wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego (konsylium) – w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego, albo na zamknięciu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego – w sytuacji braku potwierdzenia nowotworu złośliwego.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż wykonywanie jakichkolwiek procedur w ramach leczenia szpitalnego, i to na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, winno odbywać się wyłącznie po zakończeniu etapu diagnostyki pogłębionej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i po potwierdzeniu nowotworu złośliwego. W sytuacji zaś, gdy prowadzona w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej diagnostyka pogłębiona nie potwierdza na określonym etapie nowotworu złośliwego, zaś jedynym tego sposobem pozostaje wykonanie biopsji w warunkach szpitalnych, lekarz specjalista winien jak się wydaje skierować pacjenta do szpitala celem wykonania biopsji, wydając w tym celu odrębne od karty diagnostyki i leczenia onkologicznego skierowanie, a po otrzymaniu wyników biopsji ewentualnie zakończyć etap diagnostyki pogłębionej. 

Tylko takie postępowanie pozwoli ewentualnie rozliczyć ten etap diagnostyczny – zgodnie bowiem z przepisem § 15 ust. 8 zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 grudnia 2014 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Nr 79/2014/DSOZ, warunkiem rozliczenia świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej jest wykonanie zestawu badań, pozwalających na określenie zaawansowania choroby nowotworowej, zakończone przekierowaniem świadczeniobiorcy na konsylium i wydaniem mu nieodpłatnie kopii dokumentacji medycznej umożliwiającej opracowanie zindywidualizowanego planu leczenia. 

Jednocześnie wskazać należy, iż przepisy rozporządzenia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego dopuszczają obecnie, już na etapie diagnostyki wstępnej prowadzonej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, możliwość skierowania pacjenta na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego na zabieg operacyjny bezpośrednio po diagnostyce wstępnej, jeśli diagnostyka ta nie doprowadziła do potwierdzenia nowotworu złośliwego, zaś jedyną możliwość potwierdzenia pozostaje wykonanie procedury w warunkach szpitalnych (na przykład biopsji).

Czytaj więcej komentarzy tego autora:

Od 1 stycznia 2015 leczenie na podstawie karty onkologicznej bez skierowania >>>


Skierowania lekarskie: wyjaśniamy wątpliwości interpretacyjne >>>

Skierowania lekarskie: podstawy prawne i zakres świadczeń >>>

Lekarz może przepisywać leki refundowane, gdy on lub placówka ma umowę z NFZ >>>

Artur Paszkowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, od 12 lat wykładowca w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej i przedsiębiorców z takich dyscyplin prawniczych jak prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo podatkowe. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego. Od trzech lat związany ze służbą zdrowia. Pasjonat kolarstwa, literatury i języków obcych. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer, z Serwisem Prawo i Zdrowie.