Rozporządzenie wprowadzi m.in. dodatkowe świadczenia profilaktyczne udzielane dzieciom przed rozpoczęciem edukacji szkolnej, które będą mogły wykonać pielęgniarki. Jest to test do wykrywania zaburzeń:

  • rozwoju fizycznego – pomiary wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI) z podaniem wartości centylowych;
  • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
  • w kierunku zeza (Cover Test, test Hirschberga);
  • ostrości wzroku;
  • słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
  • ciśnienia tętniczego krwi.

Ponadto świadczeniem, które zostało uwzględnione w projektowanym rozporządzeniu, jest ocena spełniania zaleceń aktywności fizycznej według rekomendacji WHO.

Biadun Dobrawa: Teleporady w POZ - jak prawidłowo realizować obowiązek? >>

Terminowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych badań lekarskich  

W rozporządzeniu mają być także określone terminy świadczeń udzielanych przez lekarza POZ oraz pielęgniarkę bądź higienistkę szkolną w szkołach, co ma wpłynąć na ułatwienie ich rozliczania. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, oczekiwanym efektem wprowadzanych regulacji będzie prawidłowe, terminowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych badań lekarskich (bilans zdrowia) i przeprowadzanie testów przesiewowych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, a także ujednolicenie standardu udzielania świadczeń położnej POZ.

Czytaj: Brak standardów w zatrudnianiu lekarzy i pielęgniarek uderza w nich i pacjentów>>
USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej >>

Większy pakiet badań diagnostycznych

Rozporządzenie wprowadza poszerzenie pakietu badań diagnostycznych wykonywanych na zlecenie lekarza POZ o badanie stosowane do określenia poziomu żelaza. Dzięki temu lekarze będą mogli wystawiać w uzasadnionych medycznie przypadkach, skierowania na te badania w celu ustalenia odpowiedniego postępowania terapeutycznego.

Mędrzycki Radosław, Sikorski Sebastian: "Nowe zawody w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce" >>

Zyskają przedsiębiorstwa działające w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej

Zaproponowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej.
Przedsiębiorcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli większą swobodę w planowaniu profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.