Jak poinformowało ministerstwo, mają to być ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” Dokument jest kontynuacją „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”. Jest wymagany przez Komisję Europejską jako warunek wydatkowania środków europejskich. Do konsultacji publicznych został skierowany 25 czerwca. 

- Cele wyznaczone w tej strategii zostały uspójnione z koncepcją Polskiego Ładu – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. - Wprowadzimy m.in. system monitorowania zadowolenia pacjenta, uruchomimy programy profilaktyczne i poszerzymy zakres programów szczepień ochronnych, bo zdrowie jest warunkiem zachowania aktywności społecznej i jednym z kluczowych wymiarów dobrej jakości życia - dodaje.

 

Pacjent, procesy, rozwój i finanse

Strategia zakłada działania w czterech głównych wzajemnie zależnych obszarach: pacjenta, procesów, rozwoju i finansów. Według Ministerstwa Zdrowia, jej celem jest zapewnienie obywatelom równego i adekwatnego do potrzeb zdrowotnych dostępu do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych przez przyjazny, nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia.

Czytaj: Już w czwartek ruszy pilotaż programu Profilaktyka 40 plus>>
 

Efektem realizacji programu ma być wydłużenie życia i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. Obecnie w analizach epidemiologicznych coraz więcej uwagi przywiązuje się nie tylko do długości życia, ale również do jego jakości. Niezbędne do tego jest zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej poprawiającej zdrowotność obywateli.

Także opieka nad starszymi i z zaburzeniami psychicznymi

Do ”Zdrowej przyszłości” dołączone są dwa inne dokumenty - dotyczące opieki nad osobami starszymi oraz osobami z zaburzeniami psychicznymi. Głównym celem - w zakresie opieki nad osobami starszymi - jest poprawa jakości życia i zdrowia seniorów i ich opiekunów. Służyć ma temu rozwój zasobów kadrowych, rozwój form opieki dziennej, domowej oraz innowacyjnych form opieki. Zakładane jest wsparcie opiekunów nieformalnych i koordynacja opieki środowiskowej.

W zakresie opieki psychiatrycznej zakładane są inwestycje w kadry i poprawa jakości kształcenia w dziedzinie psychiatrii i innych specjalizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego. Planowana jest też m.in. zmiana organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i inwestycje infrastrukturalne.

Według deklaracji MZ, „Zdrowa przyszłość” odnosi się także do innych kluczowych dokumentów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, w szczególności do Narodowego Programu Zdrowia i Narodowej Strategii Onkologicznej.

Dokumenty dostępne są na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348352/katalog/12798638#12798638>>