Pytanie 

Czy w przypadku kiedy w wyniku podziału środków otrzymanych z NFZ na świadczenia dla pielęgniarek zgodnie z postanowieniami rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli po 300 zł brutto dla pielęgniarki, pozostaną dodatkowe środki, to czy można je przeznaczyć dla pielęgniarek zwiększając kwotę podwyżki ponad 300 zł czy też powinny one zostać zwrócone do NFZ?

Odpowiedź

Rozporządzenie nie przewiduje możliwości zwiększenia średniego wynagrodzenia pielęgniarkom i położnym ze środków uzyskanych na ten cel o NFZ o kwotę wyższą niż 400 zł. Jeśli więc z jakichkolwiek względów po prawidłowym podziale kwoty na podwyżki uwzględniającym wzrost wynagrodzenia o średnio 400 zł na etat pielęgniarki/położnej lub jego równoważnik pozostaną środki niewykorzystane, podlegają one zwrotowi do NFZ.


Uzasadnienie

Kwota 300 zł wskazana w § 2 ust. 4 rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.o.w.u. określona została jako kwota średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu.

Podobne rozwiązanie przewiduje § 2 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który stanowi, iż dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku świadczeniodawca przeznacza w taki sposób, aby zapewnić pielęgniarkom i położnym średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, o:

1) 100 zł w okresie od 1 września 2015 do 30 czerwca 2016 roku,

2) 400 zł w okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku

– w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej.

Rozporządzenie nie przewiduje możliwości zwiększenia średniego wynagrodzenia pielęgniarkom i położnym ze środków uzyskanych na ten cel o NFZ o wyższą kwotę. Jeśli więc z jakichkolwiek względów po prawidłowym podziale kwoty na podwyżki uwzględniającym wzrost wynagrodzenia o średnio 400 zł na etat pielęgniarki/położnej lub jego równoważnik pozostaną środki niewykorzystane, podlegają one zwrotowi do NFZ.

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Podwyżki dotyczą pielęgniarek realizujących świadczenia objęte umową z NFZ>>>

Podwyżki dotyczą również pielęgniarek zatrudnionych na umowę – zlecenie>>>

Fizjoterapeuta nie może wykonać zabiegu nie zleconego przez lekarza>>>

Pacjent szpitala może mieć opaskę identyfikacyjną z danymi osobowymi >>>

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Radca prawny. W 1995 roku ukończyła wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie w 2001 roku aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 roku. Specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym, w szczególności w zakresie kontaktów lekarz-pacjent i negocjacjach umów i porozumień w sprawach związanych z prowadzeniem podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich i aptek. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, jest prezesem zarządu Fundacji Law4Med, która zajmuje się prawnym wspieraniem środowiska medycznego. Prowadzi Kancelarię Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w Gdyni. Współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, organizacjami pracodawców i pracowników ochrony zdrowia.