Pytanie

Pacjent ma zlecone zabiegi fizjoteraputyczne. Ze względu na choroby współistniejące, jednego zabiegu nie można mu wykonać. Pacjent twierdzi, że podczas konsultacji z lekarzem wspominał o tym fakcie, ale lekarz mimo wszystko zlecił mu taki zabieg.

Czy w takiej sytuacji mgr fizjoterapii może zamiast tego zabiegu (zlecić) wykonać inny?

Jeśli tak, to czy musi konsultować ten fakt z lekarzem kierującym pacjenta na zabiegi?

 

Odpowiedź

Wykonanie zabiegu wymagającego uprzedniej oceny stanu zdrowia pacjenta uwarunkowane jest treścią zlecenia lekarskiego, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w przypadku dostrzeżenia przeciwwskazań do wykonania tego zabiegu fizjoterapeuta ma prawo odmówić jego wykonania, do czego jest uprawniony i zobowiązany z uwagi na ogólne zasady odpowiedzialności za ewentualne spowodowanie szkody na osobie, dotyczące każdego człowieka. Nie może natomiast, dokonując własnej diagnozy, wykonać innego zabiegu, nie zleconego przez lekarza.

 

Uzasadnienie

W polskim systemie prawa brak obecnie, mimo trwających prac legislacyjnych, ustawy o zawodach medycznych jak również ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, które określić mają między innymi zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty jako zawodu medycznego, w tym zakres uprawnień i samodzielności zawodowej fizjoterapeuty.

Obecnie obowiązujące przepisy nie określają w sposób jednoznaczny trybu wykonywania badań fizykalnych i diagnozowanie schorzeń przez fizjoterapeutów. W odniesieniu do diagnozy funkcjonalnej, zapisy dotyczące uprawnień w tym zakresie pojawiają się dopiero w projekcie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 3001), który w art. 4 wprowadza szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia, niezbędny do ich wykonywania.

Zwraca jednak uwagę, iż zgodnie z art. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - dalej u.z.l.l.d. badanie stanu zdrowia oraz rozpoznawanie chorób zastrzeżone zostały dla zawodu lekarza. Wynika stąd, iż diagnozowanie schorzeń w polskim systemie prawa zastrzeżone jest w chwili obecnej dla lekarzy.

W tym stanie rzeczy należy przyjąć, iż wykonanie zabiegu wymagającego uprzedniej oceny stanu zdrowia pacjenta uwarunkowane jest treścią zlecenia lekarskiego, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w przypadku dostrzeżenia przeciwwskazań do wykonania tego zabiegu fizjoterapeuta ma prawo odmówić jego wykonania, do czego jest uprawniony i zobowiązany z uwagi na ogólne zasady odpowiedzialności za ewentualne spowodowanie szkody na osobie, dotyczące każdego człowieka. Nie może natomiast, dokonując własnej diagnozy, wykonać innego zabiegu, nie zleconego przez lekarza, a to z uwagi na przytoczony wyżej art. 2 u.z.l.l.d. 

Nadmienić można, iż o ile świadczenie takie wykonywane byłoby w ramach umowy o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, płatnik odmówiłby pokrycia kosztów takiego zabiegu, z uwagi na treść art. 59 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzależniającego sfinansowanie takiego świadczenia od wystawienia odpowiedniego skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 
 

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Udostępnienie dokumentacji medycznej nie wymaga zwolnienia z tajemnicy lekarskiej >>>

Inspektor ochrony radiologicznej podlega kierownikowi podmiotu leczniczego >>>

Podmioty bez kontraktu z NFZ nie muszą prowadzić list oczekujących>>>

Na SOR-ze z centralną izbą przyjęć zamiast ordynatora nie może być zatrudniony koordynator niebędący lekarzem >>>

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Radca prawny. W 1995 roku ukończyła wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie w 2001 roku aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 roku. Specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym, w szczególności w zakresie kontaktów lekarz-pacjent i negocjacjach umów i porozumień w sprawach związanych z prowadzeniem podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich i aptek. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, jest prezesem zarządu Fundacji Law4Med, która zajmuje się prawnym wspieraniem środowiska medycznego. Prowadzi Kancelarię Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w Gdyni. Współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, organizacjami pracodawców i pracowników ochrony zdrowia.

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome