Pytanie

Czy pacjent szpitala może zostać zaopatrzony w opaskę identyfikacyjną zawierającą w sposób czytelny swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia?

Czy powyższe dane, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, nie powinny być zakodowane, tak by osoby postronne nie miały możliwości identyfikacji przedmiotowych danych pacjenta?

Odpowiedź

Z treści obowiązujących przepisów nie wynika jednoznaczny zakaz zamieszczania na opaskach identyfikacyjnych imion i nazwisk pacjentów. Nie jest natomiast dopuszczalne zamieszczenie na opasce imienia i nazwiska pacjenta w sposób widoczny dla osób niepowołanych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - dalej u.dz.l., pacjentów szpitala zaopatruje się w znaki identyfikacyjne. Jedynie w przypadku uzasadnionym stanem zdrowia pacjenta kierownik może podjąć decyzję o odstąpieniu od zaopatrywania tego pacjenta w znak identyfikacyjny. Informację w tym zakresie wraz z podaniem przyczyn odstąpienia zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta.

Wyjątek od zasady oznaczania pacjentów znakiem identyfikacyjnym art. 36 ust. 4 u.dz.l. przewiduje na rzecz pacjentów szpitala dla osób pozbawionych wolności oraz pacjentów szpitala lub oddziału psychiatrycznego. W przypadku szpitala dla osób pozbawionych wolności ustawodawca przewidział zresztą także odmienne zasady identyfikacji personelu medycznego (numer zamiast imienia i nazwiska), co wynika z art. 36 ust. 2 u.dz.l. W pozostałych przypadkach noszenie identyfikatora z imieniem i nazwiskiem jest obowiązkowe także dla personelu medycznego.

Znak identyfikacyjny, w który zaopatruje się pacjenta zawiera informacje pozwalające na ustalenie:

1) imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta;

2) w przypadku noworodka urodzonego w szpitalu - imienia i nazwiska matki, płci i daty urodzenia dziecka ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym, a w przypadku noworodka urodzonego z ciąży mnogiej także cyfry wskazujące na kolejność rodzenia się

- zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 20 września 2012 roku w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku posługuje się konsekwentnie pojęciem ‘znak identyfikacyjny’ nie wyjaśniając co należy rozumieć pod tym pojęciem i pozostawiając tym samym decyzję co do sposobu oznaczeń podmiotowi leczniczemu. Niemniej jednak art. 36 ust. 5 u.dz.l. in fine nakłada na podmiot leczniczy obowiązek stosowania takiego oznakowania, które uniemożliwia identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione

Z całokształtu powyższych przepisów nie wynika jednoznaczny zakaz zamieszczania na opaskach identyfikacyjnych imion i nazwisk pacjentów, można bowiem teoretycznie wyobrazić sobie taką konstrukcję opaski, która utrudniać będzie dostęp do napisu osobom niepowołanym. Nie jest natomiast dopuszczalne zamieszczenie na opasce imienia i nazwiska pacjenta w sposób widoczny dla każdej innej osoby.


Czytaj inne komentarze tej autorki:

Fizjoterapeuta nie może wykonać zabiegu nie zleconego przez lekarza>>>

Udostępnienie dokumentacji medycznej nie wymaga zwolnienia z tajemnicy lekarskiej >>>

Inspektor ochrony radiologicznej podlega kierownikowi podmiotu leczniczego >>>

 

Podmioty bez kontraktu z NFZ nie muszą prowadzić list oczekujących>>>

Na SOR-ze z centralną izbą przyjęć zamiast ordynatora nie może być zatrudniony koordynator niebędący lekarzem >>>

 

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Radca prawny. W 1995 roku ukończyła wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie w 2001 roku aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 roku. Specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym, w szczególności w zakresie kontaktów lekarz-pacjent i negocjacjach umów i porozumień w sprawach związanych z prowadzeniem podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich i aptek. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, jest prezesem zarządu Fundacji Law4Med, która zajmuje się prawnym wspieraniem środowiska medycznego. Prowadzi Kancelarię Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w Gdyni. Współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, organizacjami pracodawców i pracowników ochrony zdrowia.