Przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że konieczność nowelizacji tej ustawy wynika z wielu uwag zgłaszanych w czasie czwartkowej dyskusji nad nią przez przedstawicieli m.in. środowiska lekarskiego, farmaceutycznego czy pracodawców. Ze względu na bardzo szybkie tempo prac nad ustawą w Sejmie, uwagi tych środowisk zostały skierowane do Senatu z nadzieją na ich uwzględnienie.  - Ustawa nie jest „idealna legislacyjnie”, ale wyjątkowa sytuacja związana z COVID-19 wymusza jej przyjęcie - stwierdził Kwiatkowski. 

Czytaj: Nadzwyczajne środki do walki z koronawirusem z obawami biznesu w tle>>
 

Senat ustawą zajmie się w piątek na dodatkowym, zaplanowanym na jeden dzień posiedzeniu. Podczas czwartkowego spotkania premiera Mateusza Morawickiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych szef rządu zaapelował, by Senat przyjął tę ustawę bez poprawek, by mogła wejść jak najszybciej w życie.

Zmiany dla służby zdrowia, administracji i pracodawców

Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Wprowadza rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Ustawa zakłada też możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzono możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


Specustwa określa także m.in. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń. Ustawa zakłada, że minister zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia. 

Ustawa przewiduje też, że w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.