Rynek medyczne jest rynkiem silnie regulowanym. Szpitale często mają problemy związane ze skomplikowanymi przepisami. Poza tym utrzymanie stałego monitoringu przepisów jest kosztochłonne. Menedżerowie wskazują też na coraz większe znaczenie prawa „miękkiego” i doceniają rolę świadomości pracowników w zapewnieniu zgodności i kontroli

Szpitale wystawione są też często na presję społeczno-medialną. Podkreślają konieczność dbania o reputację i ryzyko jej utraty oraz konieczność walki z nieprecyzyjnym prawem. Często też realizują wiele strategicznych projektów.

- Dlatego tak ważne jest dobre zarządzanie, które musi być wspierane odpowiednimi narzędziami. Wówczas żadna decyzja i zadanie nie pozostanie poza nadzorem i kontrolą – mówił Piotr Welenc, dyrektor rozwoju rynku GRC w wydawnictwie Wolters Kluwer. - Ważna jest szybkość i sprawność procesu badania zgodności działania szpitala z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi (compliance) oraz szybkość dostosowywania, a także usprawnienie wykonywania codziennych zadań i projektów oraz przejrzystość działań na każdym szczeblu zarządczym.

Compliance oznacza zgodność z bieżącymi regulacjami prawnymi i tworzonymi na ich podstawie wewnętrznymi procedurami. To bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Wdrożony system compliance przyczynia się do stabilnego i bezpiecznego zarządzania. Minimalizuje też ryzyko niezgodności działania placówki z prawem lub z wewnętrznymi procedurami.

Ważna jest przy tym szybkość i sprawność procesu badania zgodności działania szpitala z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi (compliance) oraz szybkość dostosowywania. 

Korzyści z compliance to także antycypacja zagrożeń prawnych i reputacyjnych, swego rodzaju „system wczesnego ostrzegania” dla jednostki. System taki daje także możliwość podejmowania decyzji zapobiegawczych, przed materializacją ryzyka, tworzy wspólny język komunikacji (język ryzyka).

Dobre zarządzanie musi być wspierane dobrymi narzędziami. Dzięki temu żadne decyzja i zadanie nie pozostaje poza nadzorem i kontrolą. Minimalizowaniu ryzyka związanego z wykonywaniem codziennych obowiązków służą narzędzia IT.

ProgMedica jest systemem z zakresu compliance, które pozwala na przeprowadzanie testów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym. System usprawnia również przepływ informacji w zakresie podstawowych sfer działalności szpitala. Pozwala na monitorowanie etapów prac oraz daje możliwość szybkiej analizy zgromadzonych danych.

ProgMedica w sposób kompleksowy wspiera pracę zarządu, dyrektorów i menedżerów placówek medycznych: kierowników administracji, kierowników oddziałów; ordynatorów, menedżerów średniego szczebla; pielęgniarek oddziałowych oraz pracowników administracji w codziennych działaniach związanych z zarządzaniem podmiotem leczniczym.

Więcej informacji: www.produkty.wolterskluwer.pl/progmedica