Ministerstwo Zdrowia informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lekarz, pielęgniarka, położna wystawiająca nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. To dotyczy zarówno recept wystawianych w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Recepty bez kodu oddziału NFZ

Zmiana wynika z faktu uchylenia z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązywania art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.) na mocy art. 4 pkt 4 lit. i ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590).

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że art. 96a ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne określający zakres danych, jakie muszą znaleźć się na recepcie, pełni rolę wiodącej regulacji systemowo determinującej zakres danych, które mają być przetwarzane przez podmioty uczestniczące w procesie wystawiania i realizacji recept.

Zobacz procedurę w LEX: Wystawienie recepty elektronicznej >

Kodu nie trzeba odnotowywać w dokumentacji medycznej 

- Dlatego też pozostałe zasady dotyczące wystawiania i realizacji recept wyrażone w przepisach obowiązujących powinny być interpretowane w sposób spójny z ww. kierunkową regulacją. Wobec powyższego informujemy, iż zniesienie obowiązku zamieszczania identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na recepcie, powoduje, że informacji tej nie trzeba odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty np. w Dokumencie Realizacji Recepty oraz nie musi być ona przekazywana oddziałom wojewódzkim NFZ wśród danych o obrocie lekami wynikających ze zrealizowanych recept - poinformował minister zdrowia 
Jednocześnie zniesienie powyższego obowiązku nie powoduje zakazu wpisywania na recepcie ww. 

Czytaj w LEX: Upoważnianie asystentów medycznych do wystawiania e-recept i e-skierowań >