Stratera MED przeanalizował, w jaki sposób podmioty tworzące (powiaty, gminy, województwa, uczelnie i ministerstwa) interesują się kondycją płatniczą podległych im szpitali i w jaki wpływają na bezpieczeństwo płynnościowe szpitali, a pośrednio również ich partnerów, czyli dostawców.

Płynność to kluczowy element zapewniający ciągłość prowadzenia biznesu w przedsiębiorstwie. Dla firm handlowych lub usługowych (większość partnerów szpitali) to być albo nie być w prowadzonym biznesie. To powód podstawowy dużej presji na szpitale w kwestiach terminów zapłaty oraz poszukiwania narzędzi utrzymywania płynności. Jednym z takich narzędzi jest cesja wierzytelności, której obrót został w Polsce ograniczony. Cesja wierzytelności przeprowadzona zgodnie z wymogami przepisów prawa to komfort i przewidywalność wpływów dla dostawcy.

Badanie zweryfikowało częstotliwość i skalę udzielania zgód na cesje wierzytelności – jedynego, wskazanego w Ustawie o działalności leczniczej, narzędzia umożliwiającego dostawcy szpitala uzyskanie finansowania poprzez sprzedaż wierzytelności.

W styczniu 2016 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która wyznacza ustawowe terminy pokrywania zobowiązań przez podmioty publiczne na 60 dni. W większości przypadków termin ten nie jest dotrzymywany przez szpitale, zmuszając dostawców do pozyskiwania finansowania w celu utrzymywania płynności. Jednocześnie Ustawa o działalności leczniczej uzależniła dostępność podstawowych narzędzi do regulowania płynności finansowej (jakim jest faktoring i cesja wierzytelności) od zgody podmiotu tworzącego (zgodnie z art. 54 ust. 5 Ustawy).

Czytaj: SN: potrzebna zgoda samorządu na handel długami szpitala>>>

O tym, czy dostawca, który nie otrzymując zapłaty od szpitala za usługę może zlecić firmie zewnętrznej spłatę, decydować będą właściciele szpitali publicznych, ponieważ zmiana wierzyciela musi odbyć się za zgodą podmiotu tworzącego. Dane wynikające z badania potwierdziły tezę, że właściciele szpitali często są obojętni wobec ich sytuacji finansowe

Według badania 58 procent podmiotów tworzących monitoruje średnie terminy płatności dla dostawców realizowane przez podległy SPZOZ.

- Aż w 63 procentach szpitali powiatowych, podmiot tworzący nie monitoruje średnich terminów płatności. Dla szpitali marszałkowskich wskaźnik ten wynosi 25 procent. Natomiast ministerstwa i akademie medyczne w 100 procent monitorują średnie terminy płatności dla dostawców realizowane przez podległy SPZOZ. – mówi Paweł Woźniak, członek zarządu Stratera MED.

Na pytanie, czy wpływają na terminowość, aż 67 procent podmiotów tworzących odpowiedziało, że nie wpływa na terminowość pokrywania zobowiązań przez podległy SPZOZ. Najrzadziej na terminowość pokrywania zobowiązań szpitali wpływają powiaty – tylko co piąty. Województwa oddziałują na regulowanie zobowiązań w 45 procentach podległych szpitali.

Jak podsumował Paweł Woźniak, terminy płatności podległych szpitali w pełni monitorują jedynie ministerstwa i akademie medyczne. Podmioty samorządowe przywiązują do tego dużo mniejszą wagę. Najgorzej to wygląda w przypadku szpitali należących do powiatów, potwierdza to również analiza zgód na cesję. – dodaje Paweł Woźniak.

Z badania wynika, że zgody na cesję najchętniej przyznają urzędy marszałkowskie. Największą wartość udzielonych zgód w latach 2011-2015 uzyskały szpitale MON-u i uniwersyteckie. Najmniejszą wartość udzielanych zgód generują szpitale powiatowe.