Pytanie
 
W zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Nr 79/2014/DSOZ w § 2 opisującym użyte określenia ust. 1 pkt 29 mówi o "świadczeniu specjalistycznym pierwszorazowym", co nie ma odzwierciedlenia w załączniku 5a do tego zarządzenia. Tu są tylko "świadczenia specjalistyczne 1-go, 2-go, 3-go, .....11-go typu oraz świadczenia pierwszorazowe 1-go, 2-go....11-go typu.

Do czego odnosi się opis "świadczenie specjalistyczne pierwszorazowe"?
 
Odpowiedź
 
Zgodnie z przepisem § 15 ust. 1 zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 grudnia 2014 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Nr 79/2014/DSOZ, świadczenia specjalistyczne pierwszorazowe mogą być rozliczane w przypadku udzielania świadczeń pacjentom pierwszorazowym rozliczanym z wykorzystaniem świadczeń o kodzie rozpoczynającym się oznaczeniem W4 lub W5, wyszczególnionych w załączniku nr 5ado zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ. Zakresowi zatem świadczenia specjalistycznego pierwszorazowego odpowiadają świadczenia oznaczone w "KATALOGU AMBULATORYJNYCH GRUP ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH" kodami grupy od W40 do W49 oraz W50 ("świadczenia pierwszorazowe..."). 
 

Uzasadnienie
 
Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 29 zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ, przez świadczenie specjalistyczne pierwszorazowe rozumieć należy świadczenie wykonywane u pacjenta pierwszorazowego, polegające na kompleksowej ocenie stanu zdrowia (wywiad lekarski, badanie fizykalne, pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych wyników badań dodatkowych, ocenę dostępnych i zleconych wyników badań dodatkowych), obejmujące podjęcie decyzji diagnostycznej - określenie jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10 oraz podjęcie decyzji terapeutycznej - w tym określenie dalszego schematu opieki nad świadczeniobiorcą oraz wskazanie dalszego trybu opieki, w odniesieniu do podjętej decyzji spośród następujących trybów: dalsze leczenie w POZ, pozostawienie w opiece poradni specjalistycznej, skierowanie do lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w innej dziedzinie medycyny, skierowanie do szpitala albo zakończenie leczenia specjalistycznego oraz przekazanie informacji dla lekarza kierującego/POZ oraz, w uzasadnionych medycznie przypadkach, wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Jak stanowi z kolei § 2 ust. 1 pkt 19 zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ, pacjent pierwszorazowy to świadczeniobiorca, który w ciągu poprzedzających 730 dni nie korzystał ze świadczeń w danym zakresie, spośród wymienionych w kolumnie 3 załącznika nr 1a do zarządzenia "KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH" i otrzymuje świadczenie w oparciu o przepisy art. 57 lub art. 60 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W tym miejscu podkreślić, iż zakresowi świadczenia specjalistycznego pierwszorazowego odpowiadają świadczenia oznaczone w załączniku nr 5a do zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ "KATALOG AMBULATORYJNYCH GRUP ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH" kodami grupy od W40 do W49 oraz W50 ("świadczenia pierwszorazowe..."). Tezę powyższą potwierdza przepis § 15 ust. 1 zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ, zgodnie z treścią którego świadczenia specjalistyczne pierwszorazowe mogą być rozliczane w przypadku udzielania świadczeń pacjentom pierwszorazowym rozliczanym z wykorzystaniem świadczeń o kodzie rozpoczynającym się oznaczeniem W4 lub W5, wyszczególnionych w załączniku nr 5a do Nr 79/2014/DSOZ.

Komentarz pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie.
 
Czytaj więcej komentarzy tego autora:

Od 1 stycznia 2015 leczenie na podstawie karty onkologicznej bez skierowania >>>

Skierowania lekarskie: wyjaśniamy wątpliwości interpretacyjne >>>

Skierowania lekarskie: podstawy prawne i zakres świadczeń >>>

Lekarz może przepisywać leki refundowane, gdy on lub placówka ma umowę z NFZ >>>


Artur Paszkowski
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, od 12 lat wykładowca w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej i przedsiębiorców z takich dyscyplin prawniczych jak prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo podatkowe. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego. Od trzech lat związany ze służbą zdrowia. Pasjonat kolarstwa, literatury i języków obcych. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer, z Serwisem Prawo i Zdrowie.