Naczelny Sąd Administracyjny kolejny raz potwierdził zasadność decyzji wydanej przez Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie uznania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Na oddziale rehabilitacyjnym jednego ze szpitali na Pomorzu pobierano od pacjentów dodatkowe opłaty za korzystanie z wyposażenia placówki, tj. szafy, telewizora oraz czajnika. Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta powyższe praktyki naruszały prawo pacjentów do godności, dlatego Rzecznik sprzeciwił się bezprawnie pobieranym opłatom.

Szpital zobowiązywał również pacjentów do zabierania ze sobą leków przyjmowanych na stałe w oryginalnych opakowaniach na cały okres pobytu w placówce. Te praktyki RPP uznał za ograniczające prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

Nowy przepis może ograniczyć liczbę odwiedzających w szpitalu czytaj tutaj>>

28 września br. Naczelny Sąd Administracyjny, potwierdził że szpital ma obowiązek zapewnić hospitalizowanym pacjentom wszystkie niezbędne leki, w tym także te przyjmowane na choroby przewlekłe. Wyrok sądu jest ostateczny (sygn. akt II OSK 1342/18).

 


Żeby pobierać opłaty, muszą być przepisy

Paweł Grzesiewski, dyrektor Departamentu Prawnego RPP tłumaczy, że to orzeczenie NSA mówi o tym, że: „wprowadzenie w publicznym podmiocie udzielającym świadczeń leczniczych regulacji co do wykorzystania mienia tego podmiotu wymaga regulacji w przepisach prawa, które dają podstawy do wprowadzenia takiej odpłatności (…) Wprowadzenie dodatkowych opłat za używanie wyposażenia podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych nie ma oparcia w przepisach prawa. Wprowadzenie do regulaminu organizacyjnego zapisów dotyczących pobierania od pacjentów dodatkowych opłat za używanie wyposażenia podmiotu leczniczego stanowi naruszenie praw pacjenta podejmowane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”.

Szpitale nie wiedzą, kiedy muszą wydać dokumentację medyczną za darmo czytaj tutaj>>

Telewizor wstawiła zewnętrzna firma

Grzesiowski podkreśla, że  Naczelny Sąd Administracyjny w cytowanym wyżej wyroku odnosi się ogólnie do kwestii dopuszczalności pobierania dodatkowym opłat – i kształtowania ich wysokości – od pacjentów za korzystanie z wyposażenia, którego właścicielem jest podmiot leczniczy.

W salach chorych w szpitalach często znajduje się płatna telewizja. Odbiorniki są montowane przez firmy zewnętrzne i pacjent musi zapłacić, by móc z nich korzystać.

Procedura wypisania pacjenta ze szpitala czytaj tutaj>>

- Sąd wskazał, że opłaty muszą mieć podstawę w przepisach prawa powszechnie obowiązującego jak np. wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji.  Wyrok jednak nie odnosi się z do sytuacji, gdy to podmiot zewnętrzny udostępnia do użytku pacjentów odbiorniki telewizyjne.

Grzesiewski podkreśla, że jeżeli pacjenta uważa, że niesłusznie została od niego pobrana opłata w związku z pobytem w szpitalu może taką sprawę zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta.