Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów.

Spadek liczby pobrań

Celem zmian w przepisach ma być zwiększenie liczb pobieranych komórek, tkanek i narządów, jak i uproszczenie procedury rozliczeń za chybione wyjazdy oraz chybione pobrania. Bo liczba narządów pobieranych w Polsce do przeszczepów spadła w ostatnich latach.

Zmianie ulegną przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 marca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2014 r. poz. 469). Celem wprowadzanych zmian jest uwzględnienie kosztów, których dotychczas nie były ujęte w przepisach.

Sprawdź w LEX: Czy pielęgniarka anestezjologiczna może pełnić funkcję koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów? >

Opłaty za pobieranie narządów doprecyzowane

Mowa tutaj o kosztach odnoszących się do pobierania tkanek lub komórek. Ich brak powoduje, że przepisy są nie tylko niejasne, uznaniowe, a ich skutkiem jest różnorodność interpretacji dotycząca rozliczania kosztów pobrania, ale ponadto odstąpienie od poszczególnych elementów pobrania ze względu na brak możliwości refundowania tych kosztów. Pozostałe koszty zostały uaktualnione - ich wysokość była niezmieniona od 2012 roku.

Sprawdź w LEX: Jakie regulacje należy zastosować przy pozyskiwaniu komórek macierzystych z krwi obwodowej?  >

 


W projekcie znalazło się wprowadzenie możliwości rozliczeń zwrotu kosztów za chybione wyjazdy oraz chybione pobrania dla zespołów transplantacyjnych bezpośrednio z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant” - obecnie robi to szpital zgłaszający potencjalnego dawcę.

Czytaj w LEX: Gądzik Zuzanna, Prawnokarne aspekty transplantacji ksenogenicznych >

Zmianie ulegnie także częstotliwość przekazywania przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” oraz Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek - informacji o proponowanym wzroście kosztów (z corocznego przekazywania na okres 3 letni do 31 stycznia danego roku).