Z końcem kwietnia minął termin składania wniosków do wojewodów na realizację programu opieki wytchnieniowej. W maju trafią one do zatwierdzenia przez Ministerstwo Zdrowia.  Samorządy mogą starać się o dofinansowanie do 80 proc. kosztów realizacji tego programu. Umowy będą podpisywane na przełomie maja i czerwca.

Niepełnosprawni muszą walczyć o swoje przywileje - czytaj tutaj>>
 

Odpoczynek opiekuna, rozwój osoby niepełnosprawnej

- Stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, której niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych, oznacza konieczność wspierania jej  w każdym elemencie codzienności. Opiekunowie robią wszystko co w ich mocy, aby zajmować się bliską osobą w możliwie najlepszy sposób. Wielu z nich w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby. Opieka wytchnieniowa może ich odciążyć m.in. poprzez zapewnienie wsparcia lub zastępstwa w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków. Dzięki temu zyskają czas dla siebie – mówi Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak podkreśla Michałkiewicz, pomoc w formie opieki wytchnieniowej powinna mieć pozytywny wpływ nie tylko na opiekunów, ale też osoby niepełnosprawne. Przebywanie z innymi może przyczynić się do lepszego ich uspołecznienia. Ponadto  działania specjalistów stanowią czynnik stymulujący i przyczyniają się nie tylko do rozwijania kompetencji społecznych, ale również do podjęcia przez osobę niepełnosprawną aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów.

O wsparcie mogą ubiegać się członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Mogą też otrzymać ją opiekunowie dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 


Według danych z systemu SI EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności) w Polsce ponad 1 mln osób posiada prawomocne orzeczenie lub wyrok sądu o znacznym stopniu niepełnosprawności. W systemie figuruje też ponad 220,8 tys. dzieci niepełnosprawnych (do 16 lat). Ich opiekunowie to potencjalni beneficjenci tej formy wsparcia. Wnioski będą mogli składać w gminie, gdzie mieszkają, pod warunkiem, że samorząd przystąpił do programu.

- Specjalistyczne usługi społeczne adresowane do osób niepełnosprawnych, świadczone w formie wsparcia środowiskowego, w miejscu zamieszkania, są nie tylko tańsze, ale również bardziej efektywne. Pozwalają bowiem trafniej odpowiadać na indywidualne potrzeby. Co więcej takie rozwiązanie znacznie zwiększa dostępność tych usług, w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej oraz zamieszkujących obszary wiejskie – wyjaśnia Krzysztof Michałkiewicz.

 

Jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja, tzw. opieki wytchnieniowej? - czytaj tutaj>>
 

 

Trzy warianty pomocy

Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w trzech modułach. Pierwszy przewiduje zapewnienie osobie niepełnosprawnej opieki w ciągu dnia. Jeżeli ktoś musi na kilka godzin opuścić swojego podopiecznego, to w tym czasie otrzyma on opiekę przygotowanej do tego osoby.

Kolejny moduł to zapewnianie całodobowych usług opiekuńczych w placówkach, gdzie osoba niepełnosprawna może zamieszkać. Mają one spełniać wszelkie potrzebne wymogi lokalowe oraz obsługę profesjonalnego personelu.

Natomiast trzeci moduł zakłada zapewnienie opiekunom możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, czyli psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Każdemu opiekunowi przysługuje 14 dni opieki wytchnieniowej nad osobą niepełnosprawną w formie pobytu całodobowego i 240 godzin opieki wytchnieniowej w formach pobytu dziennego lub specjalistycznego poradnictwa - bez kryterium dochodowego. Po przekroczeniu tych limitów opiekunowie, których dochód nie osiąga 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, będą mogli korzystać ze wsparcia, ponosząc 50 proc. kosztów tych usług.

- Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” ma charakter pilotażowy. Doświadczenia, uwagi i propozycje zebrane podczas jego realizacji będą stanowić podstawę do ewentualnej modyfikacji programu w kolejnych edycjach. Pozwoli to na dostosowanie działań podejmowanych w tym zakresie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do realnych potrzeb, uwzględniających także możliwości samorządów terytorialnych oraz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – mówi Krzysztof Michałkiewicz.

Czy należy dokonywać potrąceń na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?  - czytaj tutaj>>

Na tym nie koniec

W sumie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ma być realizowanych 10 programów. MRPiPS przewiduje m.in. dostosowanie mieszkań oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.