W przepisach  była luka - ustawodawca nie uwzględnił, że uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność powinni mieć możliwość dłuższej nauki również w szkołach artystycznych. 

Naukę uczniom niepełnosprawnym można przedłużyć: 
1) w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej:
- o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,
- o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;

2) w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego – o jeden rok;
3) w szkole artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne – o jeden rok.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1161) obowiązuje od 16 czerwca 2018 r.