Farmaceuci mają obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego. Od 16 kwietnia, czyli od wejścia w życie ustawy o zawodzie farmaceuty, obowiązek rozwoju zawodowego zastąpił dotychczasowy obowiązek ciągłego szkolenia. Zasady doszkalania określa rozdział piąty ustawy. W przeciwieństwie do dotychczasowych przepisów dotyczy on wszystkich form wykonywania zawodu farmaceuty, a nie jak dotychczas, wyłącznie pracujących w aptece bądź hurtowni. Nowością jest też prawo do urlopu szkoleniowego. Problem w tym, że nie skorzystają z niego osoby, które swój cykl edukacyjny rozpoczęły przed 16 kwietnia.

Czytaj w LEX: Kiedy farmaceuta podlega skreśleniu z listy prowadzonej przez właściwą radę aptekarską?>>

 

Ciągłe pogłębianie wiedzy

Aktualizowanie wiedzy, jak i umiejętności poprzez uczestnictwo w ramach kształcenia podyplomowego obejmie udział farmaceuty w:

  • szkoleniach specjalizacyjnych - będą je realizowały uczelnie, prowadzące studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji, zwane dalej „jednostkami szkolącymi”.
  • kursach kwalifikacyjnych pozwalających zdobyć  wiedzę i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych bądź usług farmaceutycznych. Kursy kwalifikacyjne będą prowadziły jednostki szkolące i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
  • Studiach podyplomowych.  

Obowiązek doskonalenia zawodowego farmaceutów jest ponadto realizowany przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, warsztatów, ćwiczeń, jak i również za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem. Kursy będą organizowane przez jednostki szkolące, naczelną oraz okręgowe izby aptekarskie. Ustawiczny rozwój zawodowy odbywać się będzie w pięcioletnim okresie rozliczeniowym i będzie dokumentowany w karcie rozwoju zawodowego. Farmaceucie za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego, jak i kształcenia podyplomowego będą przysługiwać punkty edukacyjne. 

Czytaj w LEX: Ilu farmaceutów musi zatrudnić szpital po wejściu w życie przepisów dotyczących zawodu farmaceuty?

 


Do czasu wydania tych nowych rozporządzeń obowiązuje dotychczasowe

Szczegółowe kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym farmaceutów, określi w drodze rozporządzenia minister zdrowia. Do czasu wydania tych nowych przepisów dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują swoją moc, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy o zawodzie farmaceuty, zatem do 16 kwietnia 2022 roku. Chodzi o rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych. Zgodnie z nim cykl edukacyjny trwa 5 lat i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia następnego roku po przyznaniu farmaceucie prawa do wykonywania zawodu. W ciągu 5 lat trzeba zdobyć 100 punktów, w tym 50 w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikacyjnym.

Nowość: urlop szkoleniowy

Farmaceuci, którzy wykonują zawód w ramach stosunku pracy lub stosunku służbowego (służba wojskowa, służba więzienna) realizujący ustawiczny rozwój zawodowy objęci zostaną nowym uprawnieniem w postaci prawa do urlopu szkoleniowego. Urlop taki będzie przysługiwał na wniosek farmaceuty w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Termin urlopu szkoleniowego wymaga uzgodnienia każdorazowo z pracodawcą. Farmaceuta będzie miał obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jego udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tyle, że nie każdy może już skorzystać z dodatkowych dni wolnych. - Trzeba  pamiętać, iż zgodnie z treścią art. 90 ustawy farmaceuci, którzy przed dniem jej wejścia w życie, czyli przed 16 kwietnia, rozpoczęli realizację podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, o którym mowa w art. 107zf Prawa farmaceutycznego, kontynuują je na podstawie dotychczasowych przepisów - wyjaśnia Monika Kwiatkowska, radca prawny, specjalizujący się w prawie medycznym. 

Ten przepis oznacza, że prawo do urlopu szkoleniowego farmaceutom aktualnie realizującym ciągłe szkolenie będzie przysługiwało dopiero po zakończeniu trwających okresów edukacyjnych.