Senatorowie KO podnosili podczas prac w Senacie błędy w trybie prac nad projektem w Sejmie i brak należytych uzgodnień z samorządem. Senatorowie PiS i strona rządowa podkreślali, że ustawa jest odpowiedzią na postulaty wielu podmiotów, w tym pracodawców, rady sanitarno-epidemiologicznej i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem publicznym.

 

Większa rola Głównego Inspektora Sanitarnego

Nowela przewiduje zmiany w strukturze organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zwiększa rolę koordynacyjno-nadzorczą Głównego Inspektora Sanitarnego. W ocenie projektodawców, rozwiązania mają zapewnić skuteczniejszy nadzór oraz bezzwłoczne i adekwatne do zagrożeń działanie służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju.

Poszerza też katalog sytuacji, w których Główny Inspektor Sanitarny będzie mógł wydawać polecenia, zalecenia i wytyczne organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ma mieć kompetencje do powoływania państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (za zgodą właściwego wojewody). Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny ma mieć kompetencje do powoływania państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

Czytaj: Terenowe stacje sanitarne będą podlegać centrali>>
 

Zmiany w kryteriach dotyczących GIS

Zmieniają się także warunki jakie musi spełniać osoba zajmująca stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego (oraz jego zastępcy), a także państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Stanowisk tych nie będą mogły obejmować osoby, które w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowały lub i służyły w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracowały z nimi. 

Ustawa przewiduje również inne zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i określa kompetencje jej organów wobec jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych.

Regulacja zakłada likwidację od 1 lipca 2020 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadania PIS MSWiA ma przejąć Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia br., z wyjątkiem przepisów związanych z likwidacją PIS MSWiA.