Od soboty 10 lipca obowiązuje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów nadające Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – PZH status państwowego instytutu badawczego (PIB). - Status PIB to dla nas dowód uznania dla ponad stu lat naszego aktywnego udziału w budowaniu systemu zdrowia publicznego w Polsce – podkreśla dr hab. Grzegorz Juszczyk,  dyrektor Instytutu. - To również kolejny, po połączeniu z Instytutem Żywności i Żywienia, krok w naszym rozwoju, dający możliwość kompleksowego prowadzenia i rozbudowy działalności naukowo-badawczej, a także wspierania decyzji dotyczących zdrowia Polaków – wyjaśnia dyr. Juszczyk. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. Nowa status oznacza nową nazwę, którą kontrahenci powinni uwzględniać na fakturach.

 

Nowe zadania instytutu

Zgodnie z rozporządzeniem NIZP PZH – PIB prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne (w tym BSL3 o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa biologicznego) oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności. Oprócz tego NIZP PZH – PIB będzie m.in. kontrolował jakość szczepionek i surowic, monitorował sytuację epidemiologiczną w kraju w zakresie chorób zakaźnych i środowiskowych zagrożeń dla zdrowia we współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz w ramach rozwoju systemu EpiBaza. Ja czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia realizacja tych zadań dostarczy ministrowi zdrowia „wszystkiego, co jest ważne dla zdrowia”, a w szczególności resort zyska wiarygodne dane o funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i narzędzia do kreowania polityki zdrowotnej w kraju. Ważny obszar działalności Instytutu to stałe monitorowania stanu zdrowia i sposobu odżywiania się ludności w Polsce.

Skutki finansowe

Nowe zadania oznaczają nowe wydatki. Dlatego Instytutu zyska dodatkowe finansowanie w wysokości nieco ponad 13,3 mln zł. Przykładowo 1,6 mln zł będzie kosztowało prowadzenie epidemiologicznych badań i analiz oceniających częstość występowania chorób i zakażeń w populacji krajowej, w tym monitorowanie trendów i sposobów szerzenia się oraz czynników ryzyka chorób na potrzeby planowania i ewaluacji programów profilaktycznych. Z kolei na funkcjonowanie laboratoriów referencyjnych, zapewniających ministrowi właściwemu do spraw zdrowia prowadzenie  diagnostyki, wykrywania, identyfikacji i charakterystyki czynników zakaźnych i współpracę z Europejskim Dyrektoriatem ds. Jakości Leków w zakresie bezpieczeństwa szczepionek i surowic odpornościowych Instytut otrzyma 1,9 mln zł. Wszelkie skutki finansowe rozporządzenia zostaną sfinansowane z nakładów na ochronę zdrowia, wynikających z art. 131 c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli tzw. „ustawy 6 proc”), ale bez podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. To jednak oznacza, że te miliony nie zasilą budżetu NFZ, a będą wliczane do wydatków na zdrowie.