Interesujące w tej sprawie jest, że to wierzyciel - Skarb Państwa poszukuje ochrony prawnej. Wniósł więc o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi z kwietnia 2019 r.

Sąd oddala wniosek

Postanowieniem z 28 marca 2022 r. Sąd Rejonowy oddalił wniosek uznając, że orzeczenie objęte wnioskiem nie stanowi tytułu egzekucyjnego. Takim tytułem nie jest zaświadczenie wojewódzkiej komisji, w którym stwierdza się złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia. Nie jest też tytułem wykonawczym zaakceptowana propozycja świadczenia złożona przez ubezpieczyciela.

W zażaleniu na to postanowienie wierzyciel zarzucił sądowi naruszenie art. 777 par. 1 pkt. 3 kpc przez niewłaściwe zastosowanie i odmowę nadania klauzuli.

Czytaj też: Nieudany eksperyment z komisjami, potrzebny nowy system do odszkodowań za błędy medyczne>>
 

 

Nadać klauzulę wykonalności

W uzasadnieniu wskazano, że w odniesieniu do kosztów postępowania przed komisją brak jest wskazania, iż stanowią one dochód budżetu państwa, czy tez podlegają przepisom o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wobec tego orzeczenie stanowi tytuł egzekucyjny, co powinno skutkować nadaniem klauzuli wykonalności.

Sprawdź PROCEDURĘ:

 

Przy rozpoznawaniu zażalenia powstało zagadnienie prawne budzące wątpliwości. Ustawa o prawach pacjenta nie rozstrzyga wprost, czy przeczenie podlega przymusowemu wykonaniu, ani czy może nastąpić w trybie egzekucji sadowej lub administracyjnej.

W ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zapisano, że tej egzekucji podlegają niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych ustaw (art. 2 par. 1 pkt 1a) i pkt 5).

Z kolei ustawa o prawach pacjenta stanowi, że tytułu egzekucyjnego nie wymagają zaświadczenia i propozycje odszkodowania i zadośćuczynienia, wyegzekwowane na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego.

 

SN nigdy nie rozpoznawał takiej sprawy

W praktyce powstają wątpliwości co do możliwości i trybu egzekwowania kosztów postępowania przed taka komisją. Sąd II instancji, zadający pytanie Izbie Cywilnej SN, zwraca uwagę, że do tej pory Sąd Najwyższy nie zajął stanowiska w tej sprawie i zagadnienie nie było szerzej rozpatrywane.

W piśmiennictwie pojawiły się natomiast poglądy rozbieżne:

  • orzeczenie komisji d.s. zdarzeń medycznych nie może podlegać egzekucji administracyjnej, gdyż nie stanowi aktu administracyjnego
  • postępowanie egzekucyjne jest możliwe w trybie egzekucji administracyjnej
  • egzekucja kosztów jest dopuszczalna bez określania trybu tej egzekucji

 

Sygnatura akt III CZP 117/22