Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Jest on realizacją art. 49 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Projekt określa minimalny zakres informacji, jakie musi udostępnić osobom kąpiącym się organizator kąpieliska. Mają one pozwolić ustalić, czy woda w kąpielisku lub w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nadaje się do kąpieli oraz kto jest organizatorem i jaki jest zakres jego odpowiedzialności.

Tworzenie kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli czytaj tutaj>>

Informacja, do umieszczania której jest obowiązany organizator musi także pozwolić ustalić organ, który wyraził zgodę na organizację kąpieliska oraz nadzorującej go stacji sanitarno-epidemiologicznej. Resort podkreśla, że projektowana regulacja „ma na celu zapewnienie społeczeństwu aktualnych informacji o jakości wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli”.

W projekcie rozporządzenia określono m.in.: szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz sposób ich oznakowania.

Resort zdrowia podkreśla, że wprowadzenie odpowiedzialności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast za wyznaczanie kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz prowadzenie przez nich ich ewidencji ma przyczynić się do lepszej organizacji zarządzania jakością wody.

O nadzorze nad jakością wody oraz stosowaniu niezbędnych oznaczeń czytaj tutaj>>

Zgodnie z rozporządzeniem kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli objęte nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej muszą być wyraźne oznakowanie.

 


Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie?

W projekcie rozporządzenia wprowadza się co do zasady rozwiązania obowiązujące w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w zakresie oznakowania kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

W stosunku do tamtego rozporządzenia wprowadzono następujące zmiany:

  1. usunięto regulację wskazującą, że w przypadku gdy został wprowadzony stały zakaz kąpieli właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany oznakować obszar czytelną informacją o zamknięciu kąpieliska, wraz z uzasadnieniem, z uwagi na fakt, iż zostało to uregulowane w art. 45 ust. 2 Prawa wodnego: „Jeżeli został wprowadzony stały zakaz kąpieli, właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany oznakować obszar czytelną informacją o zakazie kąpieli.”;
  2. wskazano na możliwość oznakowania kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przy użyciu tablicy informacyjnej lub przy użyciu urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacjami, umieszczonych w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, w bliskim sąsiedztwie każdego kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
  3. doprecyzowano, iż na tablicy informacyjnej lub urządzeniu umożliwiającym zapoznanie się z informacjami w zakresie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zamieszcza się m.in. informację o zakazie kąpieli oraz adres, telefon, adres strony internetowej właściwego urzędu gminy;
  4. doprecyzowano również, że tablica informacyjna dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli powinna mieć tożsame wymiary, jak tablica informacyjna dla kąpielisk.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., a nowe zmiany gminy będą musiały wprowadzić od nowego sezonu kąpielowego, czyli od 1 czerwca 2019 r.

Wykaz do 20 maja

Wskazano także, że symbole informacyjne o zakazie kąpieli (określone w załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia) odnoszą się zarówno do kąpielisk, jak i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Zgodnie z Prawem wodnym, wykaz kąpielisk jest określany przez radę gminy, corocznie do dnia 20 maja, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.

Identyfikator kąpieliska NUMID wskazany w wykazie kąpielisk – załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia tabela 1 – jest nazwą własną pozwalającą na identyfikację kraju oraz kąpieliska. Identyfikator kąpieliska NUMID to kod kąpieliska nadawany centralnie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym składający się z 18 znaków.

205 kąpielisk działa w Polsce

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że na mocy przepisów ustawowych to wójt, burmistrz lub prezydenta miasta odpowiada za ewidencję kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Aktualnie w przypadku państw członkowskich nadzór nad jakością wody w kąpieliskach jest prowadzony zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach.

W 2017 r. w Polsce  funkcjonowało 205 kąpielisk oraz 835 miejsc wykorzystywanych do kąpieli.