Nowelizacja zachowuje wszystkie dotychczasowe warunki dotyczące m.in. wymogów sanitarnych, środowiskowych oraz prawnych dotyczących utworzenia okazjonalnych kąpielisk. Zmiana polega m.in. na połączeniu procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego wniosku do jednego organu.

Czytaj też: Skutki niepoprawnej implementacji dyrektywy kąpieliskowej >

Zmienia się również forma zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli z uchwały rady gminy na milczące załatwienie sprawy albo sprzeciw wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. To rozwiązanie ma przyspieszyć procedurę wydawania takiej zgody.

Czytaj także: Naturysta opala się na dziko, mors hartuje się bezprawnie>>

 

Krótszy czas na dokonywanie zgłoszeń wodnoprawnych

Skrócony został czas na dokonywanie zgłoszeń wodnoprawnych z 30 na 21 dni. Zmiana przepisów zmniejsza również ilość elementów, jaka musi być uwzględniona w zgłoszeniu oraz jego załącznikach. Nie trzeba już np. dołączać wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym zakresie odpowiednimi danymi będzie dysponował wójt, burmistrz lub prezent miast, który będzie mógł zweryfikować zgodność danego zamierzenia z obowiązującym na terenie gminy zagospodarowaniem przestrzennym.

Zdaniem autorów nowelizacji zmiany nie mają na celu zachęcać do tworzenia nowych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, gdyż w tym zakresie nie przewiduje się zmian w postaci zachęt lub zwolnień z opłat ponoszonych z tego tytułu.

W nowelizacji zaproponowano, aby utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wymagało zgłoszenia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na planowaną lokalizację tego miejsca. Wniesienie tego zgłoszenia oznaczać będzie także dokonanie za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgłoszenia wodnoprawnego na wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w zakresie i na warunkach wskazanych w zgłoszeniu. Organizator będzie mógł utworzyć miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia albo przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przekaże zawiadomienie o braku sprzeciwu.

 

Doprecyzowane przesłanki odmowy utworzenia kąpieliska

Nowe przepisy doprecyzują przesłanki odmowy utworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli poprzez przykładowe wskazanie ograniczeń tworzenia takich miejsc w przypadku, gdy zasadne jest utworzenie kąpieliska.

Ustawa precyzuje długość czasu, na jaki można utworzyć takie miejsca (30 kolejnych dni, a nie wybranych). Ma to doprowadzić do ograniczenia tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli niezgodnie z ich przeznaczeniem (zamiast kąpielisk), a także w sytuacjach, gdy wystąpią inne istotne przesłanki, w tym środowiskowe, które uzasadniają rezygnacje z utworzenia takich miejsc.

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że nowe regulacje są zgodne z przepisami dyrektywy 2006/7/WE, ograniczającej liczbę tworzonych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli tylko do przypadków, gdy jest to uzasadnione.