Odpowiedź:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.) - dalej r.w.p.u., dotyczy wszystkich pracownic, w tym pielęgniarek i położnych. W załączniku do r.w.p.u., który zawiera wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, część I określa prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała. Według części I ust. 2 ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów dopuszczalne jest do 12 kg przy pracy stałej i do 20 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

Przepisy rozporządzenia dopuszczają w części I ust. 6 przewożenie ciężarów o masie do 80 kg przy przewożeniu na wózkach 2, 3, i 4-kołowych. Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym 2%.

W odniesieniu do kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią, powyższe normy został zredukowane do 1/4 wyżej wymienionej wartości dotyczących podnoszenia i przenoszenia ciężarów oraz przewożenia ciężarów.

Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikowi właściwych warunków pracy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien on przeszkolić pracowników odnośnie prawidłowych metod wykonywania ręcznych prac transportowych oraz zapewnić właściwą organizację pracy i wyposażenie pracownika w niezbędny sprzęt, w tym wypadku powinien to być sprzęt, który zmniejszy obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracownika.

Obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, wymagania dotyczące organizacji i sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, dopuszczalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów, dopuszczalne wartości sił niezbędne do przemieszczania przedmiotów zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.). Jednakże przepisy rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet stosuje się w pierwszej kolejności, jako przepisy szczególne.

Iwona Choromańska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 24.11.2015 r.