Wyborcy (pacjenci), którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych (a także domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych) będą mogli w nich głosować. Co istotne, z urzędu zostaną skreśleni ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania.

Informacja o obwodach głosowania, w tym utworzonych w szpitalach TU. 

Przepis dotyczy pacjentów, a nie personelu. - Lekarze i pielęgniarki, którzy w dniu wyborów będą pełnili dyżur, mogą głosować w komisjach w szpitalu tylko na podstawie pisemnych zaświadczeń z miejsca stałego pobytu oraz dowodu osobistego – zaznacza szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Głosowanie w obwodach odrębnych może być rozpoczęte później niż o godzinie 7, o ile nie będzie to miało wpływu na możliwość sprawnego oddania głosu przez wszystkich uprawnionych wyborców.

Czytaj także na Prawo.pl: ABC głosowania w wyborach do Parlamentu i w referendum

Urna pomocnicza dla obłożnie chorych

Pacjenci obłożnie chorzy przebywający w dniu wyborów w szpitalu mogą zagłosować bez opuszczania szpitalnej sali. Służy do tego urna pomocnicza, którą członkowie komisji w podmiocie leczniczym mogą przynieść do łóżka pacjenta.

Przed dniem głosowania w szpitalu powinna być ogłoszona informacja o możliwości głosowania w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci obłożnie chorzy. Komisja powinna zebrać informacje o tych wyborcach, którzy chcą głosować w sali, w której przebywają, sporządzić wykaz nazwisk i imion tych osób i numerami pomieszczeń, do których członkowie komisji powinni się udać z urną pomocniczą.

W trakcie przeprowadzania głosowania przy użyciu urny pomocniczej żaden z członków komisji nie może przebywać w lokalu wyborczym (urna zasadnicza w nim zostaje). W tym czasie lokal komisji musi być zamknięty i zaplombowany paskiem papieru opatrzonym pieczęcią komisji i podpisami jej członków.

Głosowanie po wyjściu ze szpitala

Wyborca, po wyjściu ze szpitala, może zostać dopisany do spisu tylko jeśli opuścił szpital przed dniem głosowania (lecz już nie w dniu głosowania).  Wtedy – jeśli nie ma go w spisie wyborców - wyborca musi udokumentować fakt opuszczenia szpitala przez pokazanie wypisu. Co istotne, ma to umożliwić jedynie stwierdzenie przez komisję, że dana osoba opuściła szpital, a nie zapoznanie się z historią choroby lub innymi danymi zawartymi w przedkładanym dokumencie.

- Tego rodzaju dokumenty często zawierają dane wrażliwe, z którymi komisja nie może się zapoznawać. Dokument ten może być zatem okazany przez wyborcę w taki sposób, żeby dane wrażliwe nie były dostępne dla komisji, która nie ma prawa żądania ich udostępnienia – podkreśla Państwowa Komisja Wyborcza (PKW).

Wyborca w szpitalu - w dniu wyborów głosować pozwoli tylko zaświadczenie

Wyborcy, którzy trafią do szpitala przed dniem głosowania, a nie będzie ich w szpitalnym spisie wyborców, zostaną do niego dopisani w dniu wyborów. Osoby, które trafią do szpitala w dniu wyborów, będą mogły głosować w szpitalu tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.