Według autorki wstępu przystosowanie się tych jednostek do nowych realiów działania, a w szczególności do utrzymania wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych, sprostania wyższym oczekiwaniom pacjentów oraz wymaganiom płatników przy wzrastającej konkurencji innych świadczeniodawców, rosnących kosztach usług medycznych, ograniczonym strumieniu zasileń finansowych wiąże się z koniecznością monitorowania otoczenia i szybkiej reakcji na występujące w nim zmiany, jak też znacznej elastyczności i innowacyjności podejmowanych przez ich kierownictwo działań. 

„Sprostanie tym wyzwaniom przez podmioty lecznicze i utrzymanie się na rynku usług zdrowotnych wymaga sprawnego zarządzania i ukierunkowania  podejmowanych decyzji i działań na racjonalne wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji tych jednostek, poprawę obsługi pacjentów oraz podniesienie dostępności i jakości świadczonych usług medycznych” – pisze Maria Hass-Symotiuk.

Autorka podkreśla, że zarządzanie podmiotami leczniczymi staje się coraz bardziej złożone i stawia zarządzającym coraz wyższe wymagania odnośnie do stosowanych metod  i technik. Wiąże się ono bowiem z podejmowaniem szeregu decyzji o różnym przedmiocie i horyzoncie czasowym oraz z kontrolą ich realizacji. Przed kierownictwem podmiotów leczniczych stoją bowiem trudne problemy dotyczące  utrzymania płynności i rentowności prowadzonej działalności, modernizacji i optymalizacji istniejącej infrastruktury, zapewnienie pacjentom właściwej opieki, a personelowi medycznemu możliwości rozwoju, jak też ustawicznego podnoszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Książka powstała na bazie materiałów zebranych podczas pierwszej edycji konkursu "Liderzy zmian w ochronie zdrowia" , wspólnej inicjatywy wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Uczelni Łazarskiego. Przedstawia najlepsze projekty, które zostały przesłane przez placówki medyczne i które były oceniane w kilku kategoriach: zarządzania finansami, zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, zarządzania infrastrukturą i zarządzania personelem.

Celem organizowanego co roku konkursu „Liderzy zmian w ochronie zdrowia” jest  promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim.

Opracowanie  jest adresowane do szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych doskonaleniem zarządzania w jednostkach sektora opieki zdrowotnej.

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.

Czytaj także:
Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia: konkurs dla innowacyjnych zespołów>>>

Laureaci pierwszej edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia >>>

Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia: znamy już laureatów konkursu>>>


Maria Hass-Symotiuk
- doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości finansowej zakładów opieki zdrowotnej i podmiotów leczniczych.

Czytaj także inne komentarze tej autorki:

Rachunkowość to uniwersalny system pomiaru zdarzeń i procesów >>>

Prof. Hass-Symotiuk: trzeba zintegrować system pomiaru i oceny dokonań>>>

Dokonania szpitala miernikiem sukcesu>>>