Doktor Paweł Grzesiowski to lekarz i ekspert w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych oraz szczepień ochronnych. Od 2020 roku jest również ekspertem Naczelnej Izby Lekarskiej ds. walki z COVID-19 i właśnie jako specjalista w tej dziedzinie wypowiadał się wielokrotnie w mediach, komentując posunięcia rządu w walce z pandemią i nie zawsze je pochwalając.
Właśnie za tę krytykę, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego, Krzysztof Saczka, złożył wniosek do Naczelnej Rady Lekarskiej o wyciągnięcie konsekwencji.
GIS domagał się ukarania lekarza za to, że, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, informował obywateli na temat bieżącej sytuacji epidemicznej w Polsce. Zdaniem Saczka naganne było również wskazywanie błędów i niedociągnięć rządzących w walce z epidemią. 

Czytaj więcej : Zastraszanie medyków...
 

Dr Grzesiowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktorem nauk medycznych, specjalistą pediatrii, ekspertem w dziedzinie profilaktyki zakażeń.

W latach 1989-1998 był asystentem, potem adiunktem w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, następnie kierownikiem Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie.

Jest wykładowcą akademickim od 2001 r., m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, w Studium Podyplomowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Współpracuje z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Dr Grzesiowski jest też autorem lub współautorem ponad 250 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii i kontroli zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. To popularyzator wiedzy medycznej, laureat nagrody „Wielkiego Edukatora” Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia.

Wymagane kwalifikacje

Wymagania na stanowisku inspektora sanitarnego określa ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Według ustawy państwowym inspektorem sanitarnym może być osoba, która:

  • jest obywatelem polskim;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada następujące kwalifikacje: jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację przewidzianą w wykazie specjalizacji określonym na podstawie art. 8 ust. 7, posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego;
  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
  • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa.