„Inkubator Programów Polityki Zdrowotnej”, którego pełna nazwa brzmi: „Samorządowe Centrum Doskonalenia Kompetencji w Zakresie Programów Polityki Zdrowotnej", zajmie się oceną potrzeb medycznych mieszkańców Dolnego Śląska i tworzeniu nowych programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia na poziomie samorządowym. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, nie ukrywa zadowolenia, że Dolny Śląsk przystępuje do inicjatyw zmierzających do doskonalenia programów polityki zdrowotnej, a w efekcie do poprawy zdrowia mieszkańców regionu. – Dobrze, że tak ważne, pilotażowe działania podejmowane są właśnie w naszym regionie – podkreśla marszałek.

 

Samorządowe Centrum Doskonalenia Kompetencji w Zakresie Programów Polityki Zdrowotnej

Zadaniem nowopowstałego projektu jest planowanie, tworzenie, wdrażanie, koordynacja, monitorowanie działań i wysiłków w zakresie Programów Polityki Zdrowotnej na poziomie samorządowym. Organem odpowiedzialnym za realizację działań  będzie samorząd województwa przy współpracy z ministerialną instytucją, jaką jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także inne podmioty (szpitale i uczelnie wyższe). Funkcje opiniodawczo - doradcze znajdą się w gestii specjalnie powołanej rady, w której znajdą się eksperci ochrony zdrowia.  

Czytaj w LEX: Incydenty medyczne - stwierdzanie, zgłaszanie i odpowiedzialność >

Dopełnienie działalności Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Jak tłumaczy dr n. med. Roman Topór–Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ocenia projekty programów polityki zdrowotnej przygotowywane przez samorządy, także przeprowadza szkolenia dla samorządów w obszarze tworzenia i oceny projektów programów polityki zdrowotnej. Inkubator Programów Polityki Zdrowotnej pozwala na przeprowadzanie pilotaży PPZ. – Inicjatywa ta stanowi dopełnienie w działalności Agencji w obszarze wsparcia dla samorządów w przygotowywaniu i realizacji PPZ, ponieważ Inkubator PPZ stwarza możliwość przebadania technologii medycznych stosowanych w profilaktyce i promocji zdrowia oraz wypracowania złotych standardów profilaktyki i promocji zdrowia w wybranych obszarach zdrowotnych w warunkach polskich oraz przygotowania na tej podstawie Rekomendacji AOTMiT – podsumowuje Topór–Mądry.

IPPZ: jakie są oczekiwania z wdrożenia projektu

Wdrożenie projektu pn. „Inkubator Polityki Zdrowotnej” ma przede wszystkim wpłynąć na wzrost wykrywalności chorób, spadek zapadalności na choroby cywilizacyjne, wzrost świadomości społecznej w zakresie zdrowia. Ponadto ma przyczynić się do budowania partnerstwa na rzecz działań w zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej. Na podstawie przeprowadzonych analiz potrzeb zdrowotnych, zostały określone obszary, które będą obejmować realizowane działania. Jest to m.in. profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, profilaktyka przeciwnowotworowa, wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, raka piersi oraz jelita grubego, profilaktyka nadwagi i otyłości, program ograniczania palenia tytoniu.

NAGRANIE SZKOLENIA: Opieka nad pacjentem szpitala po nowemu – co zakłada ustawa o jakości? >

W pilotażu Inkubatora PPZ, ważną rolę będzie pełnić Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, kluczowy realizator wielu programów profilaktycznych w województwie dolnośląskim (m.in. program wczesnego wykrywania raka jelita grubego, program wczesnego wykrywania raka piersi).

Rezultaty działań realizowanych przez Inkubator PPZ będą publikowane w formie rekomendacji Prezesa AOTMiT, pozwoli to w przyszłości na zastosowanie podobnych rozwiązań przez inne samorządy i pomoże w doskonaleniu programów polityki zdrowotnej w Polsce.