Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie ma podstawy prawnej do żądania od placówek medycznych danych dotyczących płac pracowników zatrudnionych w podmiotach mających umowę z Narodowym Funduszem Medycznym - to stanowisko Pracodawców RP. Zdaniem organizacji zakres informacji, jakich oczekuje AOTMiT, wykracza znacząco poza dane niezbędne do monitorowania kosztów udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Dlatego część podmiotów podjęła decyzję o nieprzekazywaniu tych danych AOTMiT, jako podmiotowi nieuprawnionemu do ich zbierania – czytamy w apelu Pracodawców RP, w którym domagają się, by AOTMiT nie występował do placówek medycznych o dane dotyczące wynagrodzeń pracowników.

 

Brak podstawy prawnej

Z instrukcji dotyczącej sposobu wypełnienia obowiązku nałożonego przez Agencję wynika, iż konieczne jest podanie kosztów wynagrodzeń wszystkich pracowników – zarówno medycznych, jak i niemedycznych zatrudnionych we wszystkich komórkach organizacyjnych podmiotów leczniczych we wszystkich formach zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa cywilno-prawna, podwykonawstwo medyczne), niezależnie od zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pracodawcy RP zwracają uwagę na brak podstawy prawnej do żądania tego rodzaju danych i podmioty lecznicze nie mają obowiązku przekazywania tych danych.

Jak podkreślają Pracodawcy RP, w myśl obowiązujących przepisów – art. 31lc ust. 2-4 oraz ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  – jedynie podmiot wykonujący działalność leczniczą, który ma zawartą umowę z NFZ, jest zobowiązany przekazywać dane do AOTMiT, i to w zakresie tej umowy, oraz określonym w ust. 2 wyżej wymienionego art. 31lc oraz standardem rachunku kosztów określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 października 2020 r. w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

- Ponadto nieuprawnione jest pisanie przez AOTMiT, że niezwykle istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich świadczeniodawców – wskazane powyżej przepisy dotyczą bowiem jedynie tych świadczeniodawców, którzy mają zawartą umowę z NFZ. Poza tym wyżej wymienione regulacje nie dają Agencji podstaw do pozyskiwania wybiórczych danych o samych wynagrodzeniach u świadczeniodawców posiadających umowy z NFZ - stwierdzają Pracodawcy RP.

 


AOTMiT nie ma prawa zbierania takich danych osobowych

Zgodnie z ww. art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu realizacji zadań Agencji określonych w art. 31n tej ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia oraz Agencja przetwarzają następujące dane:

  • numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • adres miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy;
  • dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Żadne zadanie Agencji, jakie zostało określone w art. 31n ww. ustawy nie uzasadnia zbierania danych o wynagrodzeniach, a nawet gdyby uznać, że dane dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej obejmują także pośrednio wynagrodzenia (bo mają pewien wpływ na koszt świadczenia), to zgodnie ze standardem rachunku kosztów oraz brzmieniem ww. pkt 3 – chodzi o dane dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Zatem w przypadku danego, konkretnego świadczeniodawcy należy wykazać związek i udział danego wynagrodzenia w finansowaniu danego świadczenia opieki zdrowotnej. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż do ustalenia taryfy świadczeń jest konieczne wskazanie przez świadczeniodawców (szczególnie tych, gdzie część ich przychodów ma swoje źródło w umowach z NFZ) w jakim zakresie/procencie tzw. koszty np. zarządu (które obejmują także wynagrodzenia) mają wpływ na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dane o wynagrodzeniach w danym podmiocie samo przez się nie są danymi dotyczącymi finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Nawet bez powiązania z nr PESEL konkretne wynagrodzenie może wskazywać na to czyje to wynagrodzenie – a przez to żądane dane stają się daną osobową.

- AOTMiM nie ma prawa zbierania takich danych osobowych. Jedyne dane osobowe, które Agencja może gromadzić to dane określone w pkt 1 i 2 art. 31lc ust. 2 ww. ustawy dotyczące świadczeniobiorcy – podkreślają Pracodawcy RP i apelują o zaprzestanie bezpodstawnego zbierania danych dotyczących wynagrodzeń.