Rozpoczyna się doraźna kontrola przyznawania świadczeń dodatkowych personelowi medycznemu uczestniczącemu w diagnozowaniu i udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Ocenie podlegać będą przede wszystkim dwie kwestie: prawidłowość ustalenia grupy uprawnionych do otrzymania dodatkowego świadczenia oraz ustalenia wysokości przyznanego świadczenia. Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że kontrola obejmie trzy placówki lecznicze z województwa zachodniopomorskiego oraz tamtejszy oddział NFZ.

Sprawdź w LEX: W którym podmiocie lekarzowi rezydentowi należy się dodatek covidowy? >

Uprzedzając nadchodzącą tzw. „druga falę” pandemii koronawirusa Minister Zdrowia poleceniem z 4.09.2020 r. zobowiązał Prezesa NFZ do przekazania podmiotom leczniczym środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia -„świadczenia” określonym grupom personelu medycznego. Zmianą polecenia z listopada 2020 r. rozszerzono zakres podmiotów zobowiązanych do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zakres osób uprawnionych do otrzymania dodatkowego świadczenia. Podwyższono także wysokość tego świadczenia - do wartości 100% kwoty wynagrodzenia  - oraz wypłaty maksymalnej kwoty dodatku - z 10 000 zł do 15 000 zł.

Czytaj też: Lekarze, zamiast leczyć Covid, muszą szukać nowych kas  >

W jednych szpitalach dodatków za dużo, w innych za mało

Analiza przedkontrolna NIK wykazała, że dyrektorzy niektórych podmiotów leczniczych wskazują do rozliczenia dodatkowego świadczenia większość zatrudnionego personelu medycznego, nawet w sytuacji niewielkiej liczby pacjentów przyjętych z podejrzeniem lub z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Z kolei w innych podmiotach leczniczych personel medyczny podnosi, iż dodatkowe środki finansowe otrzymuje z opóźnieniem lub też, że nie otrzymał ich wcale.

Sprawdź w LEX: Czy dodatek covidowy powinien zostać uwzględniony przy ustalaniu podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej? >

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, czy przekazywane przez kierowników podmiotów leczniczych informacje dot. personelu medycznego, uczestniczącego w diagnozowaniu i udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na podstawie których Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie przekazywał środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego świadczenia, zostały przygotowane prawidłowo - zgodnie z warunkami określonymi przez Ministra Zdrowia.

Sprawdź w LEX: Czy lekarz musi skorygować zeznanie roczne za 2020 r., jeżeli wystawił 3 faktury w maju 2021 r. na rzecz szpitala, za dodatek covidowy należny za 3 ostatnie miesiące 2020 r? >

Kontrolerzy ocenią także, czy określone przez Ministra Zdrowia warunki przyznania dodatkowego świadczenia nie skutkowały naruszaniem zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych.

W samym OW NFZ z kolei – oceniona zostanie realizacja polecenia Ministra Zdrowia, dotyczącego przekazywania środków finansowych na dodatkowe świadczenia przyznawane personelowi medycznemu uczestniczącemu w diagnozowaniu i udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj w LEX: Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego walczącego z COVID-19 >

Kontrola zostanie przeprowadzona w podmiotach leczniczych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz OW NFZ. Zakres czasowy kontroli obejmie lata 2020 – 2021 (I półrocze). Zakończenie kontroli zaplanowano na koniec III kwartału 2021 r.

Czytaj też: Szpital MSWiA dostaje grube miliony na dodatki covidowe, inne znacznie mniej >