20 lipca 2014 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia określające szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Akt normatywny wprowadza stałą stawkę opłaty za przeprowadzanie wskazanych badań, która obecnie wynosi 200 zł.

Czy także: Nowe przepisy w sprawie badań kandydatów na sędziów>>>

Badania kierowców

Poprzednio obowiązujący akt normatywny, tj. rozporządzenie ministra zdrowia z 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 133), które utraciło moc obowiązującą  20 lipca 2014 roku, określał maksymalne stawki opłat za przeprowadzone badania, dzięki czemu były one różne w zależności od miejsca ich przeprowadzenia.

Czytaj także: Badania lekarskie kierowców: ponowne badania w wyznaczonych ośrodkach >>>

Dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy kategorii A, A1, B, B1, T, B+E opłata za badania lekarskie wynosiła maksymalnie 200 zł, zaś dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, - maksymalnie 250 zł.

Czytaj także: NIK kontroluje badania lekarskie i psychologiczne kierowców>>>

Badania lekarskie są także obowiązkowe dla korzystających z samochodu do celów służbowych. Czytaj na ten temat: Pracownik, korzystający z samochodu do celów służbowych musi przejść badania lekarskie>>> 

Opłata za badania kierowców

Wprowadzenie przez rozporządzenie ministra zdrowia z 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 949) sztywnej opłaty (200 zł) za przeprowadzanie badań lekarskich, nie pozwoli lekarzom na samodzielne ustalanie jej wysokości.

Nowy akt normatywny oprócz warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich, określa również jednostki uprawnione do ich przeprowadzenia, podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy oraz określa nowe wzory stosowanych dokumentów. Nowe rozporządzenie wprowadza ankietę dotyczącą stanu zdrowia osoby podlegającej badaniu lekarskiemu, która będzie musiała być wypełniona zanim lekarz przeprowadzi badanie. Dodatkowo w akcie normatywnym uwzględniono nowe kategorie prawa jazdy, między innymi kategorie AM i A2, wprowadzone przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2006/126/WE z 20 grudnia 2006 roku w sprawie praw jazdy (Dz. U. UE L 403 z 30.12.2006 r., str. 18 z późn. zm.).

Czytaj także: Badania okulistyczne kierowców dla określonych typów uprawnień >>>

Dla kogo obowiązkowe badania?

Warto wskazać, iż badaniom lekarskim podlegają między innymi osoby, które ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem, osoby przedłużające ważność prawa jazdy określonej kategorii, osoby, które ubiegają się o przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem czy kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem w przypadku kierowania przez niego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Nowe rozporządzenie weszło w życie w dniu 20 lipca 2014 r.

Również 20 lipca 2014 roku weszło w życie rozporządzenie dotyczące badań psychologicznych kierowców.

Czytaj więcej na ten temat:

20 lipca 2014: nowe rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców >>>

Badania kierowców: psycholog zbada sprawność intelektualną >>>Opracowanie: Jacek Tkacz