1 października 2014 roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Według przepisów badania lekarskie kandydata obejmują ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego, badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze (laboratoryjne, EKG, EEG, RTG i inne), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.

Badania psychologiczne kandydata obejmują wywiad bezpośredni i obserwację kandydata, z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych. Psycholog określa i opisuje cechy osobowości kandydata w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji i podejmowania decyzji oraz odporności na stres.

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie psychologiczne mogą być wykorzystane przez kandydata w toku innych postępowań w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, w terminie 12 miesięcy od daty ich wystawienia.

Lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań może być osoba wpisana do rejestru lekarzy prowadzonego na podstawie przepisów wydanych w celu wykonania art. 229 Kodeksu pracy i ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni
staż pracy w zawodzie. Uprawniony psycholog musi być wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji na podstawie przepisów wydanych w celu wykonania ustawy z 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

Czytaj także: 20 lipca 2014: nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców >>>