NIK kontroluje badania lekarskie i psychologiczne kierowców
\\

NIK rozpoczęła kontrolę szkolenia i egzaminowania kierowców. Kontrole obejmują między innymi jakość nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz wydawaniem odpowiednich orzeczeń.

NIK postanowiła sprawdzić, czy nowy system szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, który został wprowadzony na początku 2013 roku, funkcjonuje prawidłowo i wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Izba zbada, na ile wprowadzone nowe zasady przyczyniają się do likwidacji odnotowywanych w ostatnich latach negatywnych zjawisk, związanych z procesem uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Oceni też, jak jednostki administracji publicznej, nadzorujące przebieg szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania im stosownych uprawnień - wykonują przypisane im zadania.

NIK aktualnie prowadzi kontrole w wybranych starostwach powiatowych, urzędach miast i urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD).

Kontrole obejmują jakość nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz wydawaniem odpowiednich orzeczeń, warunki lokalowe, wyposażenie oraz plac manewrowy ośrodków szkolenia (czy spełniają stosowne wymagania), rzetelność przeprowadzanych szkoleń i egzaminów, kwalifikacje egzaminatorów i warunki ich zatrudnienia, wykorzystanie pieniędzy z egzaminów, szkolenia i egzaminy dla osób, które weszły w konflikt z prawem (spowodowanie wypadku, jazda w stanie nietrzeźwym) oraz wykorzystania przez jednostki samorządowe danych przetwarzanych przez Centralną Ewidencję Kierowców.

NIK chce również ocenić funkcjonowanie systemu szkolenia i egzaminowania (aktualnego i poprzednich, poczynając od 2010 r.) poprzez badania ankietowe (ankieta dostępna na stronach internetowych NIK: zapytania.nik.gov.pl). Ankietę może wypełnić każdy, kto przystępował w ciągu ostatnich pięciu lat do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Pytania dotyczą zarówno przebiegu egzaminu, jak i jakości prowadzonego szkolenia.

Rocznie o nowe prawo jazdy ubiega się około 400 tysięcy osób i między innymi od tego, jak zostaną one przygotowane do udziału w ruchu drogowym zależeć będzie, czy w najbliższych latach nastąpi poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Informacja o wynikach kontroli zostanie opublikowana na początku II kwartału 2015 r.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nik.gov.pl, stan z dnia 7 października 2014 r.

\
Data publikacji: 7 października 2014 r.