Rada gminy w dniu 25 lutego 2008 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych, oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach. Od 1 stycznia 2011 r. dyrektorzy szkół chcą zwiększyć odpłatność za przygotowane posiłki.

Czy dyrektorzy szkół swoim zarządzeniem mogą zwiększyć odpłatność za posiłki, czy musi być podjęta nowa uchwała rady gminy w sprawie zwiększenia tej odpłatności?

Odpowiedź

Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

Uzasadnienie

Stosownie do zapisu art. 67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty , wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zapis ten został wprowadzony w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty na podstawie zapisu art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917 z późn. zm.) - dalej u.n.u.s.o. Do tej pory, to od uchwały organu stanowiącego zależała wysokość odpłatności za posiłki w stołówce szkolnej. Spowodowane to było brakiem powołanego zapisu w przepisie art. 67a ustawy o systemie oświaty , a także wypracowaną linią orzecznictwa i poglądami doktryny. Tak więc prawidłowo w omawianym przypadku rada gminy podjęła w dniu 25 lutego 2008 r. stosowną uchwałę. Sytuacja zmieniła się po dniu 23 sierpnia 2008 r. – a więc z chwila wejścia w życie u.n.u.s.o. W wyniku zmiany zapisu art. 67a ustawy o systemie oświaty , kompetencje do ustalenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej zostały powierzone dyrektorowi. Dyrektor musi jednak uzgodnić tę kwestę z organem prowadzącym. Podyktowane jest to przede wszystkim faktem, iż wysokość opłat za posiłki stołówce szkolnej obejmuje wyłącznie tzw. "wsad do kotła" – a więc bez wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz kosztów utrzymania stołówki. Zgodnie z zapisem art. 5c pkt 3 ustawy o systemie oświaty zadania organu prowadzącego w tym
zakresie wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)