Nowe rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) i zastępuje uprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123) , które utraciło moc wraz z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.) .

Nowe przepisy w zasadniczej części stanowią powtórzenie dotychczas obowiązujących regulacji, a wprowadzone zmiany mają jedynie charakter redakcyjny. Zmieniono jednak katalog dokumentów, które powinien złożyć komitet założycielski klubu sportowego do organu ewidencyjnego ubiegając się o wpis do ewidencji; z chwilą wejścia w życie nowego rozporządzenia nie będzie już konieczności dołączania do wniosku protokołu wyboru komitetu założycielskiego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 30 listopada 2011 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123)
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.)