Jak podkreślają autorzy projektu nowelizacji ustawy o samorządzie województwa, jego celem jest uniemożliwienie paraliżowania pracy sejmiku przez przewodniczących poprzez wykorzystywanie luki w obowiązujących obecnie przepisach prawa oraz wprowadzenie dodatkowych obostrzeń, które wzmocnią realizację przez przewodniczących ich podstawowych obowiązków, jakimi zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa są organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie obrad sejmiku, w tym m.in. realizacja porządku obrad.

Sprawdź w LEX: Prawa i obowiązki radnych w kadencji 2018-2023 >

Cel: Ograniczyć uprawnienia przewodniczącego

W obecnym stanie prawnym ustawa o samorządzie województwa nie odnosi się w żaden sposób do kwestii ogłaszania przez przewodniczących sejmików przerw w sesjach, w związku z czym kompetencje te są określane przez statuty poszczególnych województw, które umożliwiają przewodniczącym podejmowanie decyzji odnośnie ogłaszania przerw i ustalania czasu ich trwania. Autorzy projektu wskazują, że tak szerokie uprawnienia przewodniczących mogą prowadzić do paraliżu pracy sejmiku, np. w sytuacjach, gdy przewodniczący nie chcąc poddać pod głosowanie wniosku o swoje odwołanie, powołanie wiceprzewodniczącego czy wybór zarządu województwa wielokrotnie ogłasza przerwy i tym samym uniemożliwia kontynuowanie obrad sesji oraz wybór władz samorządu województwa.

Czytaj też: Raport o stanie samorządu wzmocni kontrolę nad wójtem >

- Takie działanie przewodniczących uniemożliwia efektywną pracę sejmików województw i wypacza istotę funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, a w skrajnej sytuacji może nawet doprowadzić do rozwiązania sejmiku i przeprowadzenia przedterminowych wyborów - zwracają uwagę autorzy projektu.

 


Jakie zmiany zaproponowano?

Celem zmian jest uniemożliwienie przewodniczącym działań, takich jak brak realizacji porządku obrad, uporczywe ogłaszanie przerw w celu niedopuszczenia do rozpatrzenia konkretnych punktów porządku obrad lub zamykanie sesji pomimo braku rozpatrzenia wszystkich punktów porządku obrad. Stąd pomysł wprowadzenia obowiązku uzyskania zgody sejmiku na ogłoszenie przerwy. Projektodawcy argumentują, że dzięki temu przerwanie obrad uzależnione będzie od zgody większości, a nie od jednoosobowej decyzji przewodniczącego. Rozstrzygając o przerwaniu sesji sejmik województwa określałby od razu czas trwania przerwy. Zamknięcie sesji mogłoby nastąpić tylko po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad.

Sprawdź w LEX: Archiwizacja dokumentów wyborczych >

Posłowie PiS zaproponowali też, aby w przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonywał wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem, a w przypadku nieobecności lub niewybrania wiceprzewodniczącego zadania przewodniczącego - radny wskazany przez Prezesa Rady Ministrów.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Porządek obrad rady jst >

Uprawnienia kontrolne, interpelacje i zapytania radnych samorządowych >

Regulaminy organizacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego >

Sesje organów stanowiących j.s.t. >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >