Pytanie:

Czy starosta może wydać zezwolenie na transport zmieszanych odpadów komunalnych?

Odpowiedź:
Starosta jest uprawniony do wydania zezwolenia na transport zmieszanych odpadów komunalnych.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z 14.12.2012 r. - dalej u.o., do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach z 27.04.2001 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 ze zm.) - dalej: ustawa dotychczasowa, na podstawie przepisów dotychczasowych.

W związku z tym, iż aktualnie nadal nie został utworzony rejestr o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o. (zgodnie z art. 234 ust. 1 u.o. w zw. z art. 238 ust. 1 u.o., rejestr zostanie utworzony najpóźniej do 24 stycznia 2018 r.), transportujący odpady, w tym zmieszane odpady komunalne, zobowiązani są do uzyskania zezwolenia, na podstawie ustawy dotychczasowej. W tym kontekście należy wskazać, iż zgodnie z art. 28 ust 2 i 3 ustawy dotychczasowej, zezwolenia na transport odpadów (w tym również zmieszanych odpadów komunalnych) udziela w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady. Natomiast w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, w/w zezwolenia na transport udziela regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady.