Pytanie:
Pracodawca wcześniej wypowiedział umowę o pracę za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia z asystentem starosty zgodnie z art. 17 ust. 3 u.o.p.s. Czy pracodawca w tym przypadku musi uzasadniać przyczynę wypowiedzenia? Czy należy to konsultować z przedstawicielem załogi (w urzędzie brak związków zawodowych)? Na jaką podstawę prawną powołać się w świadectwie pracy w pkt 3 (przyczyny ustana stosunku pracy)?
Czy w związku ze zmianami w kodeksie pracy zmienił się również druk świadectwa pracy? Jaki przepis reguluje treść świadectwa pracy oraz umowy o pracę?

Odpowiedź:
Nie ma konieczności wskazywania przyczyny rozwiązania umowy o pracę z asystentem starosty ani konsultowania takiej decyzji z przedstawicielem załogi.

Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 17 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.o.p.s., umowa o pracę z asystentem starosty może zostać zawarta wyłącznie na czas określony. Zatrudnienie następuje bowiem na czas pełnienia funkcji przez starostę. Wraz z upływem kadencji starosty stosunek pracy z jego asystentem ustaje bez konieczności wypowiadania umowy. Stosownie do art. 17 ust. 3 u.o.p.s., wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę z asystentem starosty może być dokonane za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku określania przyczyn tego wypowiedzenia ani konsultowania go ze związkami zawodowymi, czy przedstawicielem załogi. Ponadto, przyczynę wypowiedzenia – o ile istnieje obowiązek jej wskazania, co nie zachodzi w omawianym przypadku – z zasady wpisuje się w piśmie wypowiadającym umowę o pracę, a nie w świadectwie pracy, gdzie podaje się tylko podstawę prawną rozwiązania umowy.

Wzór świadectwa pracy zawarty jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy - dalej r.ś.p. Z kolei wzór umowy o pracę w wersji obowiązującej od 22 lutego 2016 r. stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami