Jakie czynności może podjąć starosta w przypadku złożenia wniosku o nasadzeniach kilkudziesięciu drzew (sosna świerk) na melioracji szczegółowej, która nie jest w ewidencji prowadzonej przez WZMiUW?

Przedmiotowa działka, na której są nasadzenia, jest zabudowana domem jednorodzinnym i jest wykorzystywana rekreacyjnie, graniczy ona z gruntami rolnymi. Właściciel działki, który wykonał nasadzenia, twierdzi, że nie wiedział, że ten teren jest zmeliorowany, ponieważ przy tworzeniu dokumentacji budowlanej na mapie do celów projektowych nie było zaznaczonej melioracji. Nasadzenia zostały wykonane w latach 2006-2009. Właściciel działki kwestionuje zarzut wnioskodawcy o tym, że tak młode drzewa mogą powodować zapychanie korzeniami systemu melioracji.

Jedynym dowodem jej istnienia jest wykonanie odkrywek na granicy działek przez wnioskodawcę i stwierdzenie orientacyjnego jej przebiegu. Grunty graniczące z tą nieruchomością są to grunty orne i właściciele tych gruntów obawiają się, że korzenie drzew wrosną w urządzenia melioracyjne powodując podtapianie ich gruntów.

Czy starosta w takiej sytuacji powinien wezwać wnioskodawcę do przedłożenia inwentaryzacji melioracji tego terenu będącego przedmiotem sporu?

Czy istnieją przepisy mówiące w jakiej odległości od przebiegu sączek lub zbieraczy można wykonywać nasadzenia?

Odpowiedź

Ewidencję melioracji szczegółowej powinien prowadzić WZMiUW. Jeśli takiej ewidencji nie ma, to należy przeprowadzić inwentaryzację rowów i dokumentację sporządzić (albo odtworzyć). Tej dokumentacji może faktycznie nie być, jeśli dotyczy ona np. rowów wybudowanych przed wojną. Gdyby natomiast rowy były budowane przy udziale środków Skarbu Państwa w okresie ostatnich 15 lat, to ewidencja musiałaby istnieć. Starosta nie będzie jednak mógł zobowiązać właściciela nieruchomości rekreacyjnej, który dokonał nasadzeń, do dostarczenia albo sporządzenia tej dokumentacji (lub odtworzenia jej). Ponadto, to inny wnioskodawca domaga się wydania decyzji nakazującej usunięcie drzew, a zatem to na nim spoczywa ciężar dowodu. Jednakże i w stosunku do tego wnioskodawcy starosta nie może nałożyć obowiązku sporządzenia inwentaryzacji rowów.

Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby starosta wydał decyzję w trybie art. 77 Prawa wodnego . Należy wziąć pod uwagę także i to, że korzenie drzew mogą stanowić o wiele większe zagrożenie dla drenażu (gdyby taki był) niż dla rowów. W opisanym przypadku może być konieczna opinia specjalisty (biegłego), który wypowie się, czy przedmiotowe drzewa stanowić będą zagrożenie dla urządzeń, przy czym opinia ta powinna odnosić się do poszczególnych gatunków drzew.

Nie ma ustalonych odległości dla dokonywania nasadzeń od sączków lub zbieraczy.

W celu wykonania obowiązku zawartego w art. 77 ust. 1 Prawa wodnego , w przypadku gdy usunięcie zadrzewień jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych, właściciel nieruchomości lub spółka wodna za zgodą właściciela składa, na podstawie art. 83 ust. 1 i 4 ustawy o ochronie przyrody , wniosek o usunięcie przedmiotowych drzew lub krzewów do właściwego organu: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody ), starosty (art. 90 ustawy o ochronie przyrody ) bądź wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody ).


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)