Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Do gminy, zarządcy drogi, inwestor wystąpił z pismem o uzgodnienie lokalizacji budynku letniskowego w związku z przybliżeniem się do krawędzi jezdni (do granicy pasa drogowego). Przedmiotowa droga jest drogą wewnętrzną.

Czy zarządca winien wydać uzgodnienie, czy potraktować sprawę bezprzedmiotowo?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260) – dalej u.d.p., budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.


Zgodnie z art. 29 ust. 3 u.d.p. zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się co do zasady na czas nieokreślony i określa się w nim miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:
1) uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.


Jednocześnie – zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 u.d.p. - budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.


Odpowiedź na pytanie uzależniona jest zatem od ustalenia, jaki podmiot jest zarządcą terenu, na którym położona jest droga wewnętrzna lub jego właścicielem. Podmiot ten powinien wyrazić zgodę na zlokalizowanie zjazdu i uzgodnić jego projekt.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .