Zapraszamy do lektury artykułu Ryszarda Szostaka pt. „ Kontrola zamówień publicznych fi nansowanych ze środków europejskich – zagadnienia organizacyjne ”, dostępnego w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska. 

SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 11/2011


ARTYKUŁ
Paweł Swianiewicz
Empiryczna typologia systemów samorządowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Najpopularniejsze klasyfikacje europejskich systemów samorządowych są oparte na badaniach przeprowadzonych w latach 80. XX w. Prezentowany artykuł jest próbą wszechstronnej typologii blisko 20 systemów samorządowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Kryteria typologii odwołują się do wymiarów uwzględnianych we wcześniejszych badaniach systemów w krajach Europy Zachodniej i obejmują: organizację terytorialną (liczbę szczebli samorządowych, wielkość jednostek gminnych), decentralizację funkcjonalną (zakres zadań powierzonych samorządom), autonomię finansową oraz poziome relacje władzy wewnątrz jednostek samorządowych (systemy wyborcze i pozycję burmistrza).


Marek Bugdol
Ocena systemów zarządzania jakością wdrożonych w administracji samorządowej

W latach 2007–2010 zrealizowano wiele projektów mających na celu doskonalenie jakości usług świadczonych przez administrację samorządową. Na przykład Związek Powiatów Polskich, korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zainicjował prace zmierzające do wprowadzenia systemów jakości w 20 jednostkach samorządu terytorialnego. Jednocześnie niektóre urzędy z własnej inicjatywy wprowadziły podejście procesowe do zarządzania jakością. Doskonalenie jakości usług obejmuje trzy kierunki działań: wdrażanie znormalizowanych systemów zarządzania jakością, przeprowadzanie samooceny na podstawie modelu CAF oraz stosowanie podejścia procesowego. Najpopularniejszym narzędziem doskonalenia jakości usług jest system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008. Artykuł dokonuje oceny występujących inicjatyw projakościowych w urzędach administracji samorządowej i nakreśla możliwe scenariusze dalszych inicjatyw projakościowych.


Ewa Galińska
Sposoby badania wizerunku miejsca

Samorządy miast i województw coraz częściej podejmują działania związane z poprawą ich konkurencyjności. Do tego celu wykorzystują m.in. strategię kreowania pożądanego wizerunku danego obszaru w świadomości określonych grup jego użytkowników. Elementem tej strategii są badania marketingowe ukierunkowane na pomiar aktualnego sposobu postrzegania miasta czy regionu przez mieszkańców, turystów lub inwestorów. Artykuł ukazuje i systematyzuje sposoby badania wizerunku jednostek samorządu terytorialnego, wykorzystywane przez badaczy społecznej percepcji określonego obszaru w procesie budowania pożądanego obrazu miasta czy regionu.


Aleksander Panasiuk
Samorząd lokalny jako podmiot systemu informacji turystycznej (na przykładzie gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego)

Spośród zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie funkcji turystycznej jednym z istotnych obszarów aktywności jest informacją turystyczna. Autor przedstawia miejsce jednostek samorządu gminnego i powiatowego w lokalnym systemie informacji turystycznej, wraz ze wskazaniem jednostek samorządu gminnego jako podmiotu odpowiedzialnego za kształtowanie współpracy między podmiotami lokalnej gospodarki turystycznej, czyli uczestnikami tego systemu.


Ryszard Szostak
Kontrola zamówień publicznych fi nansowanych ze środków europejskich – zagadnienia organizacyjne

Środki pochodzące z funduszy europejskich, poszerzające wydatnie zasoby środków publicznych, odgrywają obecnie strategiczną rolę w finansowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. W szczególności z wydatkowaniem tych środków przez instytucje sektora publicznego łączy się obowiązek przestrzegania reżimu prawa zamówień publicznych, pod rygorem rozmaitych sankcji, głównie w postaci utraty dofinansowania. Dlatego istotnego znaczenia nabiera kontrola udzielania i wykonywania zamówień publicznych finansowanych z udziałem środków europejskich, sprawowana zwłaszcza przez tzw. instytucje zarządzające, które nadzorują dystrybucję i wykorzystanie tych środków. Zakres i przebieg tej kontroli, jej kryteria i skutki, a przede wszystkim problem stosowania tzw. korekt finansowych, nastręczają sporo trudności w praktyce.


ORZECZNICTWO
Wiesław Kisiel
Relacja między studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzją o warunkach zabudowy (uwagi do glosy Jerzego Kopyry)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie determinuje w żadnym stopniu decyzji o warunkach zabudowy. Spełnienie wymogów określonych przez art. 61 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest jednoznaczne z obowiązkiem organu wydania decyzji. Autor zauważa, że zdarzają się jednak odmowny ustalenia warunków zabudowy sprzecznej ze studium. Również w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawia się teza, że studium wiąże organ wykonawczy przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a co najmniej – treści studium nie można zupełnie pominąć przy wydawaniu wspomnianej decyzji, pod rygorem jej wadliwości.


RECENZJE I OMÓWIENIA
Igor Zachariasz
Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofi a Czaplicka-Kozłowska, Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane zagadnienia (Pracownia Wydawnicza Elset, Olsztyn 2010)

Dwudziestoletnia rocznica wprowadzenia w Polsce samorządu gminnego stwarza dobrą okazję do oceny funkcjonowania tej instytucji w systemie administracji publicznej. Zgodnie z intencją autorów recenzowana książka ma być właśnie kompleksową analizą zasadniczych problemów związanych z zarządzaniem publicznym na szczeblu gminy.


PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Opracowała Justyna Przedańska