Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenia w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Podano, że za przygotowanie projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt zakłada dodanie do ustawy o działaniach antyterrorystycznych przepisów umożliwiających podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Przewidziano także nakładanie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2024 r.

Konieczne mechanizmy usuwania i blokowania treści

Przypomniano, że w czerwcu 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, którego celem jest wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich spójnego mechanizmu umożliwiającego skuteczne i legalne usuwanie z sieci oraz blokowanie wszelkich treści o charakterze terrorystycznym zamieszczanych z wykorzystywaniem usług hostingowych. - Mając na uwadze transgraniczny charakter problemu oraz fakt, że treści o charakterze terrorystycznym są często publicznie rozpowszechniane za pośrednictwem usług świadczonych przez zagranicznych dostawców usług hostingowych, mechanizm ten będzie miał zastosowanie wobec wszystkich dostawców, niezależnie od miejsca ustanowienia ich głównej jednostki organizacyjnej, jeśli swoje usługi oferują w co najmniej jednym państwie członkowskim UE - czytamy w informacji.

Definicja treści o charakterze terrorystycznym

W myśl rozporządzenia za treści o charakterze terrorystycznym, które podlegają usunięciu lub blokowaniu, uznaje się materiały, które: podżegają do popełnienia przestępstwa terrorystycznego w przypadku, gdy takie materiały bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez pochwalanie aktów terrorystycznych) popierają popełnianie przestępstwa terrorystycznego; nakłaniają osobę lub grupę osób do popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia przestępstwa terrorystycznego; nakłaniają osobę lub grupę osób do uczestniczenia w działaniach grupy terrorystycznej; udzielają instruktażu w zakresie wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów broni lub trujących lub niebezpiecznych substancji, lub w zakresie innych szczególnych metod lub technik w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia przestępstwa terrorystycznego; stwarzają zagrożenie popełnienia przestępstwa terrorystycznego.

Zobacz również: Ustawa antyterrorystyczna ograniczy prawa każdego z nas?

Podano, że obecnie te kwestie są tylko częściowo ujęte w polskich przepisach oraz że spośród 27 państw członkowskich UE, oprócz Polski, tylko Grecja, Słowenia oraz Portugalia nie dopełniły obowiązku dostosowania prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

Dodatkowe kompetencje szefa ABW

W projekcie nowelizacji proponuje się ustanowienie szefa ABW jako organu odpowiedzialnego za wykonanie rozporządzenia w zakresie m.in. wydawania nakazów usunięcia zobowiązujących dostawców usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do treści terrorystycznych we wszystkich państwach członkowskich; weryfikowania nakazów usunięcia wydanych przez właściwe organy innych państw UE oraz stwierdzania ewentualnych naruszeń w tym zakresie; przedłużania okresu zachowania treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, na skutek wydanego nakazu usunięcia; wydawania decyzji w sprawie dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym oraz nadzoru nad wdrażaniem przez nich środków szczególnych; nakładania kar administracyjnych. (kk/pap)