Senatorowie zdecydowali o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

Przeciwko obniżaniu bonifikat

Projekt jest inicjatywą Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu. Projektowane przepisy mają m.in. zapobiec obniżaniu wysokości bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu, „niektóre samorządy podjęły działania polegające na przyjęciu uchwał bądź zmianie uchwał wcześniejszych (np. podjęcie nowej uchwały przez Radę Warszawy) w sprawie bonifikat, których efektem jest nadmierne obciążenie mieszkańców uprawnionych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność”. 

Czytaj też: Przywrócono korzystne bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w stolicy

 

Rok później

Projekt przewiduje, że warunki udzielania bonifikat od opłaty za dany rok lub opłaty jednorazowej za nabycie prawa własności, określone w zarządzeniu wojewody lud uchwale rady albo sejmiku zaczną obowiązywać od 1 stycznia roku następującego po tym, w którym zostały przyjęte i weszły w życie.

Projekt określa też maksymalny wzrost opłaty za użytkowanie wieczyste – jej wysokość nie mogłaby być wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie, z 4 kwartałów poprzedzających kwartał, w którym dokonano aktualizacji opłaty, określonych według wskaźników zmian cen mieszkań ogłaszanych przez GUS.

Zobacz też komentarz praktyczny: Nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności