W ocenie Autora, wartość każdej z usług należy oszacować odrębnie.

W ocenie Autora usługa polegająca na zastępstwie procesowym jest inną usługą niż bieżąca obsługa prawna jednostki, pomimo że obie usługi mogą być prowadzone przez ten sam krąg potencjalnych wykonawców. Trudno jednak ze względu na ich specyfikę mówić, że są to usługi tego samego lub podobnego rodzaju, co również zostało zauważone przez ustawodawcę, który to przepisem art. 4 pkt 3 lit. ea Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p., zwolnił usługi zastępstwa procesowego bez względu na ich wartość z obowiązku stosowania p.z.p.

Wobec powyższego, nie zachodzi tutaj tożsamość przedmiotowa i nie można zdaniem Autora traktować zamówień dotyczących zastępstwa procesowego jak i bieżącej obsługi prawnej jako jedno, takie samo zamówienie, dlatego też wartość tych zamówień powinna zostać ustalona oddzielnie.

Odnosząc się do umów, to Autor odradzałby zawieranie jednej umowy na obydwie usługi, gdyż umowy te będą miały inne podstawy prawne ich zawarcia w kontekście przepisów p.z.p. Dodatkowo, bazując na własnym doświadczeniu związanym z różnymi kontrolami, w przypadku zawarcia jednej umowy na omawiane usługi może dojść do konieczności nadmiernego tłumaczenia się z zawarcia umowy bez stosowania p.z.p., której łączna wartość przekracza 30.000 euro, gdyż kontrola bazując na przepisie art. 32 ust. 1 p.z.p. w kontekście takiego modelu zawarcia umowy będzie prawdopodobnie próbowała udowodnić nieuprawnione zawarcie umowy bez stosowania p.z.p.

Dlatego też, Autor zalecałby zastosowanie dwóch odrębnych umów: umowa na zastępstwo procesowe, której podstawa prawna zawarcia bez stosowania p.z.p. została wskazana w art. 4 pkt 3 lit. ea p.z.p. oraz umowa na bieżącą obsługę prawną jednostki, której podstawę zawarcia bez stosowania przepisów p.z.p. ze względu na jej wartość stanowi art. 4 pkt 8 p.z.p.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami