Zdaniem tej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, brak waloryzacji skutkuje m.in. pogorszeniem kondycji wykonawców oraz podwykonawców, a także negatywnie odbija się na toczących się aktualnie postępowaniach, w których składanych jest znacznie mniej ofert.

- W szczególności konieczne jest rozważenie możliwości wykorzystania mechanizmu zmiany umów w celu przywrócenia równowagi kontraktowej ich stron, której punktem wyjścia powinien być moment złożenia oferty lub ewentualnie podpisania umowy. Mechanizmy te są przewidziane zarówno w przepisach Prawa zamówień publicznych jak i dyrektyw unijnych, a ich wykorzystanie może dotyczyć zarówno umów zawartych przed 2016 r., jak i tych późniejszych -  mówi Katarzyna Kuźma, partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, przewodnicząca Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

 


Waloryzacja lepsza niż procesy

Zdaniem Konfederacji Lewiatan skorzystanie z tych regulacji pozwoli uniknąć konieczności wszczynania długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Skutki waloryzacji sądowej będą bowiem odczuwalne dopiero po kilku latach prowadzenia sporu, podczas gdy brak waloryzacji realizowanych umów może prowadzić do daleko idących konsekwencji, w tym radykalnego zwiększenia kosztów ich dokończenia w związku z rozwiązaniem umów z aktualnie realizującymi je wykonawcami.

Czytaj w LEX: Oferta w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego >

W przyszłości może być mniej ofert

Zdaniem Lewiatana brak waloryzacji skutkuje również pogorszeniem kondycji wykonawców oraz podwykonawców, a także negatywnie odbija się na toczących się aktualnie postępowaniach, w których składanych jest znacznie mniej ofert, a proponowane ceny przekraczają znacząco budżety zamawiających przeznaczone na realizację danego zadania.

Czytaj w LEX: Przesłanki wykluczenia wykonawcy, który wprowadził zamawiającego w błąd >

Konfederacja Lewiatan poinformowała, że przekazała prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych obszerną analizę prawną przygotowaną przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka dotyczącą możliwości wprowadzenia odpowiednich zmian w realizowanych umowach mając nadzieję, że przyczyni się ona do wypracowania stanowiska satysfakcjonującego wszystkie zainteresowane strony.

Czytaj: Nowe prawo zamówień publicznych z nowymi procedurami >>

Sprawdź w LEX:

Co powinien zrobić zamawiający w przypadku braku oświadczenia RODO w ofercie? >

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych >

Uzupełnianie, poprawianie lub wyjaśnianie dokumentów na żądanie zamawiającego >

Archiwizacja dokumentacji elektronicznej w zamówieniach publicznych >

Czy dopuszczalny jest wybór partnera prywatnego i zawarcie z nim umowy partnerstwa publiczno–prywatnego w trybie z wolnej ręki? >