W tym drugim przypadku, może oprzeć postępowanie na postanowieniach regulaminu udzielania zamówień, ale musi pamiętać, że obowiązują go również przepisy ustawy o finansach publicznych, dotyczące zasad wydatkowania środków publicznych.

Zamawiający jest zobowiązany do oszacowania wartości zamówienia z zachowaniem należytej staranności. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 27 marca 2003 r., miernik staranności stosowany wobec osoby, którą dłużnik posługuje się, odpowiada temu, który należałoby zastosować wobec dłużnika, gdyby chodziło o ocenę jego zachowania (V CKN 1874/00). Podstawą ustalenia wartości danego zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. Jeżeli zamawiający ma zamiar dopuścić możliwość udzielania zamówień uzupełniających, przy ustalaniu wartości zamówienia zobowiązany jest uwzględnić również ich wartość.

Ustalenia wartości zamówienia należy dokonać nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku dostaw lub usług, zaś w przypadku robót budowlanych - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania. W przypadku zmiany okoliczności, która wpływa na ustaloną już wartość przedmiotu zamówienia, zamawiający dokonuje korekty tej wartości przed wszczęciem

Na podstawie: Wspólnota Nr 8 z 2010 r.