Zamawiający ma prawo określić warunki udziału w postępowaniu odrębnie dla każdej z części w przypadku składania ofert częściowych.

W art. 22 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p., ustawodawca określił jakiego rodzaju warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinien spełnić wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu.

Sama idea warunków udziału związana jest ze sprawdzeniem wiarygodności wykonawcy do ewentualnego wykonania zamówienia. Warunki określone przez ustawodawcę w art. 22 p.z.p. są na tyle ogólnikowe, że zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinien dokonać ich konkretyzacji.

Tylko jeden członek konsorcjum musi spełnić warunki udziału w postępowaniu >>>

Wymaga się jednak od zamawiającego, aby przedmiotowa konkretyzacja była na tyle jednoznaczna, że wykonawca będzie świadom jakiego rodzaju warunki powinien spełnić w celu uczestnictwa w postępowaniu. Pomaga to w powzięciu decyzji dotyczącej ubiegania się o udzielenie zamówienia i przygotowania oferty.

Obowiązkiem zamawiającego jest wskazanie nie tylko samych warunków udziału w postępowaniu, lecz także konkretnych oświadczeń i dokumentów, które wykonawca powinien przedłożyć na potwierdzenie spełnienia. Naruszenie przepisów w tej materii rodzi po stronie zamawiającego konieczność dokonania oceny spełnienia warunków udziału tylko na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.

Zamawiający nie może bowiem oczekiwać od wykonawców, że na podstawie własnych domysłów składać będą dokumenty w postępowaniu. Wykazała to KIO w wyroku z 22.01.2009 r., KIO/UZP 12/09. Zamawiający nie określił w postępowaniu warunku udziału związanego z konkretną wartością posiadanych środków finansowych lub zdolnością kredytową, ale jednocześnie zobowiązał wykonawcę do przedstawienia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Informacja ta faktycznie nie służyła potwierdzeniu spełnienia warunku udziału.

W pytaniu mamy do czynienia z doświadczeniem wykonawcy jako warunkiem udziału. Analizę tego pojęcia przeprowadziła KIO w wyroku z 16.02.2011 r., KIO 249/11 stwierdzając, że jest to „zasób umiejętności praktycznych, warunkujących zdolność do należytego wykonania określonych czynności - niezawodność ich wykonania, poprzez minimum zaangażowanie, jeżeli nie firmy (w formie podwykonawstwa), która wcześniej takie zamówienia realizowała z pozytywnym skutkiem, to przynajmniej takiego zespołu osób mających niezbędną wprawę w wykonywaniu określonego typu robót, które gwarantuje, iż zamówienie zostanie wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone.”

Moment żądania dokumentów od wykonawcy bywa problematyczny >>>

Nie ma przy tym znaczenia czy umiejętności wykonawcy zostały zdobyte podczas wykonywania jednego czy też wielu kontraktów dla uznania, że posiadania on doświadczenie w danej dziedzinie, ponieważ sama pzp nie wprowadza takiego podziału. Jak jednak wskazała KIO w wyroku z 10 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1702/09) jako doświadczenia nie należy rozumieć czynności o charakterze próbnym lub eksperymentalnym. Doświadczenie to zdaniem Izby wielokrotne wykonywanie pewnych czynności nawet w odmiennych okolicznościach zewnętrznych.

Zmiana okoliczności może być nawet w pewnych przypadkach poczytywana za coś pozytywnego, ponieważ w trakcie jednokrotnego wykonywania zadania mogą nie pojawić się wszystkie warunki negatywne wpływające na działalność wykonawcy np. ekonomiczne, kadrowe, transportowe lub nawet pogodowe.

Ustawodawca w art. 22 ust. 1a p.z.p. wskazał wprost, że zamawiający określa warunki udziału w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Wymagane doświadczenie powinno być zatem adekwatne do przedmiotu zamówienia, aby w przyszłości zamawiający nie był narażony na zarzut ograniczenia niektórym wykonawcom dostępu do uczestnictwa w procedurze udzielenia zamówienia publicznego.

Nie oznacza, to jednak wcale, iż zamówienie musi być w równym stopniu wygodne dla wszystkich wykonawców i dostosowane do rodzaju czy przebiegu ich dotychczasowej działalności.

Zamawiający zobowiązany jest umieścić zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 p.z.p. opis części zamówienia, jeżeli dopuszcza składanie ofert częściowych. Podział zamówienia na części należy do uprawnień zamawiającego, które to uprawnienia zamawiający realizuje właśnie poprzez podjęcie samodzielnej decyzji o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu do składania ofert częściowych.

Wnioskować zatem należy, że części zamówienia należy traktować tak, jakby stanowiły oddzielne zamówienia. Skoro zamawiający opisuje części zamówienia, może również określić oddzielnie dla każdej z części formularze cenowe, terminy wykonania zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu, wymagania dotyczące wadium. W tych okolicznościach, oferty złożone na różne części zamówienia należy oceniać odrębnie, a wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi również w ramach każdej z części zamówienia.

W związku z powyższym za zasadne będzie umieszczenie zapisów w siwz przewidujących różne warunki udziału w zakresie doświadczenia, odrębnie dla każdej części. Dotyczy to w szczególności wartości i ilości wykonanych robót.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami