Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., rada powiatu, w drodze uchwały, ograniczy lub zakaże używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Czy rada powiatu może podjąć uchwałę zakazującą używania jednostek pływających na jeziorze, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Jezioro, na którym ma być wprowadzony taki zakaz w ewidencji gruntów oznaczony jest jako Wp (woda płynąca) o powierzchni 152,24 ha.
Tereny bezpośrednio przyległe do jeziora według ewidencji gruntów oznaczone są w przewadze jako lasy (ls), a także jako łąki (Ł), nieużytki (N), tereny zadrzewione (Lz) i niewielki fragment terenu – 0,76 ha jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) 0,76 ha.

Z wnioskiem o podjęcie ww. uchwały wystąpił Polski Związek Wędkarski, argumentując, że "poruszające się po całym zbiorniku skutery wodne utrudniają nie tylko wędkowanie i tarło ryb, ale również powodują nieodpowiednie warunki akustyczne wymienione w art. 116 p.o.ś."


Odpowiedź:

Moim zdaniem, rada powiatu może w oparciu o art. 116 ust. 1 p.o.ś. ograniczyć lub zakazać używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, także gdy nie ma uchwalonego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów, których ograniczenia miałyby dotyczyć.

Według mnie do ww. sytuacji (gdy brak jest MPZP) miałby zastosowanie art. 115 p.o.ś.


Uzasadnienie:

Na podstawie art. 113 p.o.ś. wydano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), które określa dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.