W dniu 25 stycznia 2011 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138, dalej jako rozporządzenie ). Nowe przepisy przewidują, iż wywiad środowiskowy przeprowadzany będzie w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia; w wyjątkowych sytuacjach termin ten ulegnie skróceniu do 2 dni.

Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego; w nadzwyczajnych przypadkach (np. pozostawanie osoby objętej wywiadem w zakładzie opieki zdrowotnej) przeprowadzającym wywiad może być pracownik ośrodka pomocy społecznej innego niż ośrodek właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby objętej wywiadem. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania konkretnej osoby bądź rodziny, albo w miejscu ich pobytu, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej. Ustalenie innych godzin wymaga zgody kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Pracownik socjalny, który przeprowadza wywiad, zobowiązany jest wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oceny indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową danej osoby. Dodatkowo posiłkować się należy dokumentami wskazanymi w rozporządzeniu .

Osobną część w kwestionariuszu przewidziano dla wywiadów przeprowadzanych z osobami lub rodzinami poszkodowanymi w wyniku sytuacji kryzysowej występujące na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego.

Druki kwestionariusza wywiadu sporządzone według wzoru określonego na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być stosowane do czasu wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r. Podobnie ma się sytuacja z legitymacjami pracowników socjalnych, których nowy wzór określa rozporządzenie. Legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność do dnia upływu ich ważności.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj.23 lutego 2011 r. Należy zaznaczyć, iż poprzedzało je rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672 ze zm.) , które utraciło moc 2 lutego 2011 r.


Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138)