Czy przy obliczaniu odprawy emerytalnej należy uwzględnić dodatek funkcyjny?

Pracownik jednostki budżetowej przez okres ostatnich 4 miesięcy pełnił obowiązki kierownika jednostki, w związku z powyższym pobierał zwiększony dodatek funkcyjny. W chwili obecnej przechodzi na emeryturę. Czy przy obliczaniu odprawy emerytalnej należy uwzględnić zwiększony dodatek funkcyjny?

Odpowiedź:

Przy obliczaniu odprawy należy uwzględnić dodatek funkcyjny w kwocie wyższej.

Wynagrodzenie będące podstawą obliczenia odprawy emerytalno-rentowej, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 38 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych ; art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, Dz. U. Nr 170, poz. 1218 z późn. zm.; art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.). Oznacza to, że zastosować należy w tym wypadku przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) - dalej r.e.u.w.

Zgodnie z § 15 r.e.u.w. składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. Oznacza to, że dodatek funkcyjny powinien być uwzględniony w wysokości z miesiąca nabycia prawa do odprawy. Należy więc uwzględnić dodatek w kwocie wyższej.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)