Pytanie:
W 2014 roku pracownik dostarczył świadectwa pracy z prośbą o doliczenie okresów zatrudnienia do stażu pracy. Osoba prowadząca sprawy kadrowe wyliczyła staż pracy na 40 lat 11 m-cy 5 dni. Pracownikowi w lipcu 2014 roku została wypłacona nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy zawodowej. W 2017 roku stwierdzono błędne wyliczenie stażu pracy – powinien wynosić 46 lat 10 m-cy 23 dni. Według obecnych wyliczeń, nabycie prawa do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy nastąpiło w dniu 7.09.2012 r. Minęły przeszło 3 lata od stwierdzenia pomyłki, która nastąpiła z winy pracodawcy. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić? 1. Wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy? 2. Wypłacić różnicę między nagrodą jubileuszową za 40 lat, a 45 lat?

Odpowiedź:
Wypłata nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy uległa przedawnieniu.

Uzasadnienie:
Pracownik niepedagogiczny placówki oświatowej to pracownik samorządowy. Pracownicy samorządowi uprawnieni są do narody jubileuszowej. Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, art. 38 ust. 1, 2 i 5 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody, § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Jeżeli pracownik nie otrzymał wyższej nagrody przez niedopatrzenie pracodawcy to w takim przypadku pracownikowi będzie przysługiwać oprócz zaległej nagrody również wypłata odsetek. Pracownik, na podstawie art. 481 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.) - dalej k.c. w związku z art. 300 k.p., może wystąpić z roszczeniem o wypłacenie odsetek. Jednak jak wynika z treści pytania pracownik nabył prawo do nagrody w 2012 r. Prawo do nagrody jubileuszowej przedawnia się po upływie 3 lat od dnia jej wymagalności. Zgodnie bowiem z art. 291 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy "roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne". Oznacza to w praktyce, że od dnia, w którym upłynął okres zatrudnienia uprawniający pracownika do otrzymania nagrody jubileuszowej, lub dnia, w którym ustalono termin płatności tej nagrody, zaczyna biec trzyletni termin przedawnienia.

Natomiast samo roszczenie o wypłatę nadal pozostaje i dyrektor szkoły może wypłacić nagrodę (z odsetkami lub bez). W razie wypłaty nagrody może zaistnieć jednak zagrożenie naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Dokonanie wydatku bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, art. 11 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami